ماکرولیدها

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات

 

  • Azithromycin
  • Clarythromycin
  • Erythromycin

 

 

اریترومایسین و آنتی بیوتیک های وابسته از جمله اریترومایسین و کلاریترومایسین، در این گروه از آنتی بیوتیک ها طبقه بندی می شوند. ماکرولیدها از طریق مهار بیوسنتز پروتئین در باکتری موجب توقف رشد باکتری های حساس می شوند. طیف اثر این داروها شبیه به پنی سیلین هاست و بیشتر بر روی باکتری های گرم مثبت و تا حدی بر روی باکتری های گرم منفی موثر هستند. ماکرولیدها بر روی کلامیدیا، مایکوپلاسما، اسپیروکت ها و ریکتسیا نیز اثر دارند، آزیترومایسین طیف اثر گسترده تری بر روی باکتری های گرم منفی، از جمله بر روی هموفیلوس آنفلوآنزا دارد. طیف و قدرت کلاریترومایسین نیز اندکی بیشتر از اریترومایسین است.