مسنا

موارد مصرف

مسنا در پیشگیری از سیستیت هموراژیک در بیماران تحت درمان با ایفوسفامید و سیکلوفسفامید مصرف می شود.

مکانیسم اثر

مسنا در کلیه به متابولیت های سیکلوفسفامید و ایفوسفامید متصل و اثرات سمی آنها را  کاهش می دهد.

فارماکوکینتیک

نیمه عمر مسنا 0.36 ساعت و دفع آن کلیوی است.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی، اسهال، تهوع و استفراغ از عوارض شایع مسنا هستند.

مقدار مصرف

برای پیشگیری از سیستیت هموراژیک ناشی از مصرف ایفوسفامید، مسنا به میزان  20درصد مقدار مصرف ایفوسفامید همزمان تزریق وریدی می شود که این مقدار چهار و هشت ساعت بعد نیز تکرار می شود. مقدار مصرف تام مسنا در روز معادل 60 درصد مقدار مصرف تام ایفوسفامید در روز است.

فرم های دارویی

Injection: 400 mg/ 4 ml