متوکاربامول

موارد مصرف

این دارو به عنوان درمان کمکی همراه با دیگر اقدامات مانند استراحت و فیزیوتراپی و برای تخفیف اسپاسم عضلانی همراه با بیماری های حاد و دردناک عضلانی - استخوانی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

متوکاربامول به طور عمده بر روی سیستم عصبی مرکزی اثر کرده و به طور مستقیم بر روی عضلات اسکلتی اثر نمی کند. اثر شل کنندگی عضلانی این دارو ممکن است ناشی از تضعیف CNS باشد.

فارماکوکینتیک

جذب متوکاربامول از مجرای گوارشی سریع است. متوکاربامول به طور عمده از طریق کلیه دفع می شود.

موارد منع مصرف

در حالت اغماء نباید تجویز شود و در عیب کار کلیه یا بیماری های آن مصرف شکل تزریقی این دارو که حاوی پایه پلی اتیلن گلیکول می باشد ممکن است باعث مسمومیت کلیه، افزایش اوره و اسیدوز شود.

هشدارها

در موارد ضعف CNS، صرع و عیب کار کلیه با احتیاط فراوان تجویز شود.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان متوکاربامول با داروهای مضعف CNS باعث تشدید اثرات دارو می شود.

نکات قابل توصیه

برای سهولت مصرف می توان قرص را خرد کرده و با غذا یا مایعات مخلوط کرد.

مقدار مصرف

بزرگسالان خوراکی:

به منظور شل کردن عضلات اسکلتی، ابتدا مقدار 1.5 گرم چهار بار در روز طی 48 - 72 ساعت اول درمان مصرف می شود. برای حالات شدید ممکن است ابتدا تا 8 g/day نیز مصرف شود. مقدار نگهدارنده این دارو 750 میلی گرم هر چهار ساعت، یک گرم چهار بار در روز یا 1.5 گرم سه بار در روز می باشد.

 

بزرگسالان تزریقی:

به عنوان شل کننده عضلانی مقدار 1 - 3 g/day به مدت سه روز از راه عضلانی یا وریدی تزریق می شود. به دنبال قطع مصرف دارو به مدت 48 ساعت، در صورت نیاز این مقدار می تواند تکرار شود.

فرم های دارویی

Injection: 1000 mg/10 ml

Tablet: 500 mg