مکلوبماید

موارد مصرف

این دارو برای تخفیف علائم بیماری افسردگی بکار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو مهارکننده اختصاصی آنزیم مونوآمین اکسیداز MAO-A) A) می باشد، ولی تا حدودی نیز اثر مهاری بر آنزیم MAO-B دارد. مهار این آنزیم ها موجب افزایش غلظت مونوآمین ها در ذخایر انتهای اعصاب و احتمالاً باعث فعالیت ضد افسردگی خواهد شد. این دارو باعث مهار کوتاه مدت (24 ساعت) و قابل برگشت آنزیم MAO-A می شود.

فارماکوکینتیک

به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود، ولی فراهمی زیستی آن 55% (به دلیل اثر اولین عبور) است. این دارو دارای متابولیسم وسیع کبدی و دفع کلیوی بوده و نیمه عمر ان 1.5 ساعت می باشد.

عوارض جانبی

سردرد، خشکی دهان، تهوع، لرزش، اضطراب، افزایش فشار خون، افت فشار خون وضعیتی، تاکی کاردی، احساس ضعف یا خستگی، یبوست یا اسهال، خواب آلودگی یا بیخوابی، استفراغ، کابوس های شبانه ازعوارض جانبی دارو هستند.

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت به مکلوبماید، نارسایی حاد کبدی و حالت گیجی حاد (acute confusional state) نباید این دارو را مصرف کرد.

هشدارها
 1. در صورت نارسایی کبدی، فشار خون بالا، فئوکروموسیتوم، تیروتوکسیکوز و تمایل به خودکشی باید این دارو را با احتیاط کامل بکار برد.
 2. در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی مقدار مصرف را باید 50% کاهش داد.
 3. در صورت بروز افزایش شدید فشار خون، بیمار باید در اورژانس تحت مراقبت کامل قرار گیرد. در صورت نیاز به جراحی، درمان های دندانپزشکی و سایر فوریت های پزشکی احتیاط لازم باید به عمل آید. در صورت نیاز به جراحی انتخابی، مصرف این دارو باید 2 روز قبل از جراحی قطع شود.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان این دارو با الکل، غذاهای حاوی تیرامین، داروهای مقلد سمپاتیک، داروهای حاوی اپی نفرین، ضد افسردگی های سه حلقه ای، مهارکننده های منوآمین اکسیداز و مهارکننده های اختصاصی باز جذب سروتونین موجب افزایش شدید فشار خون می شود.
 • مصرف این دارو با دکسترومتورفان و پتیدین موجب می شود که عوارض جانبی اوپیوئیدها مثل تهوع، سرگیجه، لرزش و استفراغ افزایش یابد.
 • سایمتیدین متابولیسم مکلوبماید را کاهش می دهد، لذا در صورت مصرف همزمان سایمتیدین، مقدار مصرف این دارورا باید 50% کاهش داد.
 • در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد جنون، علائم جنون تشدید می شود.
نکات قابل توصیه
 1. در حین مصرف دارو، فشار خون به طور منظم باید اندازه گیری شود. در صورت افزایش فشار خون باید اقدامات درمانی لازم صورت گیرد.
 2. احتمال بروز عوارض جانبی در سالمندان بیشتر است.
 3. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد جنون و کاهنده فشار خون باید با احتیاط کامل صورت گیرد.
 4. اثر درمانی دارو با تاخیر ظاهر می شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

 150 میلی گرم دو بار در روز بعد از غذا مصرف می شود. در صورت نیاز و تحمل بیمار این مقدار را می توان تا  600 mg/day افزایش داد.

فرم های دارویی

Tablet: 150 mg