ناتامایسین

موارد مصرف

برای درمان التهاب و عفونت قارچی پلک، ملتحمه و قرنیه ناشی از ارگانیسم های حساس بکار می رود. ناتامایسین داروی انتخابی برای درمان التهاب قرنیه ناشی از فوزاریوم سولانی می باشد.

مکانیسم اثر

این دارو با اتصال به استرول در غشاء سلولی قارچ و تغییر در نفوذناپذیری غشاء که منجر به از دست رفتن اجزاء ضروری سلولی می شود، اثر ضد قارچی خود را اعمال می کند. این دارو بر قارچ های کاندیدا، آسپرژیلوس، سفالوسپوریدیم، فوزاریوم و پنی سیلیوم موثر است.

فارماکوکینتیک

مصرف موضعی باعث ایجاد غلظت موثر در داخل Corneal Stroma می شود، ولی در مایع داخل سلولی غلظت موثر ایجاد نمی شود. دارو جذب سیستمیک ندارد.

عوارض جانبی

واکنش های آلرژیک (پرخونی و التهاب ملتحمه) تنها عارضه جانبی این دارو است.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت حساسیت مفرط به هر یک از اجزاء دارو نباید مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. تاثیر این دارو در التهاب قارچی قسمت های داخلی چشمی اثبات نشده است.
  2. عدم بهبودی التهاب قرنیه 7 - 10 روز بعد از درمان با ناتامایسین نمایانگر مقاومت میکروارگانیسم می باشد. برای ادامه درمان به ارزیابی مجدد بالینی و آزمایشات اضافی نیاز است.
  3. بیمار برای کنترل پیشرفت درمان باید به طور مرتب به پزشک مراجعه نماید.
مقدار مصرف

برای درمان التهاب پلک و ملتحمه یک قطره هر 4 - 6 ساعت یک بار داخل چشم چکانده می شود. برای درمان التهاب قرنیه یک قطره هر 1 - 2 ساعت یکبار برای 3 تا 4 روز اول و بعد از آن یک قطره 6 - 8  بار در روز در چشم چکانده می شود.

فرم های دارویی

Ophthalmic Solution: 5%