نیکلوزامید

موارد مصرف

این دارو در درمان آلودگی به کرم های پهن مصرف می شود.

مکانیسم اثر

نیکلوزامید فسفریلاسیون اکسیداتیو را در میتوکندری کرم های پهن مهار می کند و موجب مرگ کرم می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو به مقدار خیلی ناچیز از راه خوراکی جذب می شود. دفع آن از طریق مدفوع است.

عوارض جانبی

تهوع، استفراغ، درد شکم، سرگیجه و خارش با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها

انجام آزمون مدفوع تقریباً یک و سه ماه بعد از درمان با این دارو برای تعیین اثربخشی دارو ممکن است ضروری باشد.

نکات قابل توصیه
  1. قرص های جویدنی این دارو را باید کاملاً جوید و همراه با آب مصرف نمود.
  2. بهتر است این دارو را با معده خالی یا بعد از غذای سبک (مثلاً صبحانه) مصرف کرد.
  3. توصیه می شودکه 2 ساعت بعد از مصرف دارو یک مسهل نمکی مانند سولفات منیزیم مصرف شود.
  4. دوره درمان با این دارو باید کامل شود. تکرار دوره ممکن است ضروری باشد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف این دارو در درمان آلودگی به تنیاسولیوم در بزرگسالان 2 گرم در یک نوبت بعد از صبحانه سبک می باشد که 2 ساعت بعد از آن یک مسهل مصرف می شود. نیکلوزامید در درمان آلودگی به تنیاساژیناتا و دیفیلوبوتریوم لاتوم با مقدار ذکر شده در مورد آلودگی با تنیاسولیوم مصرف می شود، اما می توان نیمی از مقدار دارو را بعد از صبحانه و بقیه را یکساعت بعد مصرف نمود و 2 ساعت بعد مسهل نمکی را مصرف نمود. مقدار مصرف نیکلوزامید در درمان آلودگی به همینولپیس نانا در بزرگسالان 2 گرم در یک نوبت در روز اول و سپس 1 g/day  برای 6 روز می باشد.

کودکان:

در کودکان با سن بیش از 6 سال مقدار مصرف مانند بزرگسالان است. در کودکان 2 - 6 سال، در درمان آلودگی به تنیاسولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم و تنیاساژیناتا، یک گرم و در درمان آلودگی به همینولیپس ناتا، 1 g/day و 500 mg/day برای 6 روز بعد، مصرف می شود.

در کودکان با سن کمتر از 2 سال، در درمان آلودگی به تنیاسیولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم و تنیاساژیناتا 500 میلی گرم و در درمان آلودگی به همینولپیس نانا 500 mg/day در روز اول و 250 g/day برای  6 روز مصرف می شود.

فرم های دارویی

Chewable Tablet: 500 mg