نیترات ها

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Isosorbide Dinitrate
  • Isosorbide Mononitrate
  • Nitroglycerin

 

نیترات ها در درمان آنژین صدری، نقش بسیار مفیدی دارند، اگر چه این داروها گشاد کننده عروق کرونرهستند و اثر مفید آنها ناشی از کاهش برگشت وریدی و در نتیجه کاهش کار بطن چپ می باشد. بطور کلی، مکانیسم اثر ضد آنژین و کاهنده بار قلب این داروها بخوبی مشخص نشده است، ولی تصور می شود که نیترات ها تقاضای اکسیژن عضله قلب را کاهش می دهند. این اثر ناشی از کار بار ورودی و خروجی بطن چپ، به دلیل گشاد شدن عروق وریدی و شریانی همراه با انتشار موثرتر جریان خون در عضله قلب است. اثر نیترات ها در کاهش فشار خون، ناشی از گشاد شدن عروق محیطی است.