نیتروفورانتوئین

موارد مصرف

 نیتروفورانتوئین در درمان عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود.

مکانیسم اثر

به نظر می رسد نیتروفورانتوئین با دخالت در کار آنزیم های باکتریایی، بسته به غلظت، باعث توقف رشد یا مرگ باکتری می شود.

فارماکوکینتیک

جذب این دارو متغیر است. فراهمی زیستی آن در حضور غذا افزایش می یابد. غلظت دارو در ادرار و کلیه ها زیاد و در سرم خیلی کم است. نیمه عمر این دارو 0.3 - 1 ساعت است. این دارو عمدتاً از راه کلیوی دفع می شود.

موارد منع مصرف

این دارو در عیب کار کلیه، نوزادان با سن کمتر از 3 ماه، کمبود G6PD و پورفیری نباید مصرف شود.

هشدارها

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود کم خونی، دیابت، عدم تعادل الکترولیت ها، کمبود ویتامین B و فولات، بیماری ریوی و عیب کار کبد و نوروپاتی محیطی یا استعداد محیطی از عوارض این دارو هستند.

تداخل های دارویی

آنتی اسیدها و مواد جاذب، این دارو را کاهش می دهند.

مصرف همزمان نیتروفورانتوئین با پروبنسید، به دلیل کاهش دفع توبولی، ممکن است سبب بروز مسمومیت با نیتروفورانتوئین شود.

نکات قابل توصیه
  1. این دارو ممکن است موجب پاسخ مثبت کاذب در آزمون گلوکز ادرارشود.
  2. رنگ ادرار بیمار ممکن است به زرد تا قهوه ای تغییر کند.
  3. بهتر است این دارو با غذا یا شیر مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

نیتروفورانتوئین در درمان عفونت های حاد بدون عواقب 50 میلی گرم هر 6 ساعت برای 7 روز مصرف می شود.

مقدار مصرف دارو در درمان عفونت مزمن شدید و عود کننده 100 میلی گرم هر 6 ساعت برای 7 روز است که در صورت بروز تهوع شدید مقدار مصرف را باید کاهش داد یا مصرف آن را قطع کرد.

مقدار مصرف نیتروفورانتوئین برای پیشگیری از عفونت ادراری 50 - 100 میلی گرم در شب می باشد.

کودکان:

مقدار مصرف این دارو در کودکان با سن بیش از 3 ماه، در درمان عفونت های حاد بدون عواقب  3 mg/kg/day در 4 مقدار منقسم و در پیشگیری از عفونت های ادراری 1 mg/kg در شب می باشد.

فرم های دارویی

Tablet: 100 mg

Suspension: 25 mg/5 ml