نیتروفورازون

موارد مصرف

نیتروفورازون به صورت موضعی در سوختگی های درجه دوم و سوم، زخم ها و عفونت های پوستی و همچنین برای آماده ساختن موضع برای پیوند پوست مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک مشتق نیتروفوران با طیف اثر ضد میکروبی گسترده است که چندین آنزیم باکتریایی دخیل در تجزیه هوازی و غیرهوازی گلوکز و پیروات از قبیل پیروات دهیدروژناز، سیترات سنتتاز، مالئات دهیدروژناز، گلوتاتیون ردوکتاز و پیروات دکربوکسیلاز را مهار می کند، اما اثر ناچیزی بر پسودوموناس آئروژینوزا دارد.

عوارض جانبی

حساس شدن پوست و بروز واکنش های آلرژیک بویژه درماتیت تماسی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. مصرف نیتروفورازون ممکن است موجب بروز عفونت ثانویه ناشی از میکروارگانیسم های غیرحساس، به ویژه پسودوموناس آئروژینوزا و قارچ ها، شود. در صورت بروز عفونت ثانویه، مصرف این دارو باید قطع شود و درمان مناسب دیگری جایگزین گردد.
  2. این دارو در بیماران مبتلا به کمبود G6PD باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  3. در صورت نارسائی عملکرد کلیوی منافع مصرف دارو در برابر مضرات آن (بدلیل وجود پلی اتیلن گلیکول ها در پایه محلول موضعی) باید سنجیده شود.
نکات قابل توصیه

در صورت تحریک موضعی ناشی از مصرف دارو یا بدتر شدن عفونت، باید به پزشک مراجعه شود.

مقدار مصرف

مقدار کافی از کرم بر روی موضع مالیده می شود.

فرم های دارویی

Cream: 0.2%