نیتروز اکساید

موارد مصرف

نیتروزاکساید به عنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می شود. این دارو همچنین با مقادیر مصرف کم در اعمال جراحی سزارین و زایمان واژینال مصرف می شود. این دارو اثر ضد درد قوی دارد.

فارماکوکینتیک

حداقل غلظت آلوئولی (MAC) هنگام مصرف با اکسیژن بیشتر از 100% و ضریب توزیع خون به گاز آن 0.47 است. نیتروزاکساید در بدن متابولیزه نشده، به طور کامل به صورت تغییر نیافته از طریق ریه ها دفع می شود.

هشدارها
  1. نیتروزاکساید، یک بیهوش کننده ضعیف است و باید همراه سایر داروهای بیهوش کننده مصرف شود. در این حالت مقدار مصرف سایر داروهای بیهوش کننده نیز کاهش می یابد.
  2. در صورت وجود آمبولی های هوا در هر یک از اعضا بدن، انسداد گوارشی و یا پنوموتوراکس، نیتروزاکساید باید با احتیاط فراوان مصرف شود. در این موارد نیتروزاکساید ممکن است باعث افزایش فشار خون در این حفره ها شود.
  3. این دارو باید توسط متخصص بیهوشی و در حضور امکانات لازم جهت احیای قلبی - تنفسی بکار رود و در طول مصرف دارو، بررسی وضعیت تنفسی و تهویه بیمار باید انجام گیرد.
نکات قابل توصیه
  1. نیتروزاکساید باید همراه حداقل 30% اکسیژن مصرف شود تا خطر بروز کاهش اکسیژن خون کاهش یابد.
  2. نیتروزاکساید ممکن است به داخل Cuff لوله داخل تراشه ای نفوذ کند. برای جلوگیری از این حالت، تخلیه دوره ای لوله داخل تراشه ای توصیه می شود.
  3. در صورتی که نیتروزاکساید برای مدت طولانی مصرف شده باشد، بعد از قطع مصرف دارو برای جلوگیری از کاهش اکسیژن ناشی از دیفوزیون دارو، باید اکسیژن خالص تجویز شود.
  4. تا 24 ساعت پس از مصرف داروی بیهوش کننده، هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارد، باید احتیاط نمود.
  5. تا 24 ساعت پس از مصرف داروی بیهوش کننده، از مصرف فرآورده های حاوی الکل و سایر داروهای مضعف CNS باید خودداری نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای القاء بیهوشی 70% همراه با 30% اکسیژن و بعنوان ادامه دهنده بیهوشی 30 - 70 درصد همراه با اکسیژن استنشاق می شود. در اعمالی که در آنها به بیهوشی کامل بیمار نیاز نیست، 25 - 50 درصد استنشاق می شود.

کودکان:

مقدار مصرف در کودکان باید بطور جداگانه برای هر فرد تعیین شود.

فرم های دارویی

For Inhalation