ضد التهاب های غیر استروئیدی

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • ASA
  • Ibuprofen
  • Indomethacin
  • Mefenamic acid
  • Naproxen
  • Piroxicam
  • Sodium Salicylate
  • Tolmetin

 

داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز را مهار نموده و سبب کاهش تشکیل پیش سازهای پروستاگلاندین ها و ترومبوکسان ها از اسید آراشیدونیک می شوند. مفنامیک اسید همچنین بطور رقابتی اثرات پروستاگلاندین ها را نیز مهار می کند. این داروها به عنوان ضد درد، از طریق انسداد تشکیل ایمپالس درد به علت کاهش فعالیت پروستاگلاندین ها و احتمالاً مهار سنتز یا اثر موادی که سبب حساسیت گیرنده های درد به محرک های شیمیایی یا مکانیکی می شوند، عمل می کنند. به عنوان ضد التهاب، این داروها ممکن است بطور محیطی بر روی بافت ملتهب احتمالاً از طریق کاهش فعالیت پروستاگلاندین ها و مهار سنتز یا عمل سایر مواد تولید شده در پاسخ التهابی عمل نمایند. اثر ضد تب این دارو ها احتمالاً از طریق تاثیر برروی مرکز کنترل کننده دما در هیپوتالاموس و ایجاد گردش خون محیطی، افزایش جریان خون پوست، تعریق اعمال می شود. داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، از طریق مهار سنتز و فعالیت پروستاگلاندین های داخل رحمی، قابلیت انقباض رحم و فشار رحم را کاهش داده و جریان خون را افزایش می دهند.