نوراپینفرین

موارد مصرف

نوراپی نفرین یک تنگ کننده عروقی است که برای جبران کمی حاد فشار خون مصرف می شود. این دارو در درمان کمی فشار خون متعاقب بای پس قلبی - ریوی و جراحی قلب نیز استفاده می شود.

مکانیسم اثر

نوراپی نفرین یک کاتکول امین است که در مقادیر اندک با اثر برگیرنده های بتا - یک آدرنرژیک، عضله قلب را تحریک می کند و برون ده قلب را افزایش می دهد و در مقادیر بالاتر اثر آن روی گیرنده های آلفا  -آدرنرژیک غالب است و اثر تنگ کننده شدید برعروق ایجاد می کند و بنابراین فشار خون سیستمیک و جریان خون کرونر را افزایش می دهد.

فارماکوکینتیک

جذب این دارو پس ازتزریق زیرجلدی ناچیز است و عمدتاً در بافت هایی که اعصاب سمپاتیک دریافت می کنند، تجمع می یابد. نوراپی نفرین از جفت عبور می کند ولی از سد خونی - مغزی عبور نمی کند. این دارو بوسیله آنزیم های MAO و COMT در کبد، کلیه ها و پلاسما متابولیزه می گردد. اثر دارو از راه تزریق وریدی، به سرعت شروع می شود و 1 - 2 دقیقه پس از قطع انفوزیون از بین می رود. نوراپی نفرین ازراه کلیه ها و بشکل متابولیت ها دفع می شود و مقدار کمی از دارو نیز به صورت تغییر نیافته دفع می شود.

عوارض جانبی

زیادی فشارخون، سردرد، برادیکاردی، آریتمی و ایسکمی عروق محیطی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود بیماران مبتلا به ترومبوز عروق مزانتریک یا محیطی، دیابت، هیپوکسی یا هیپرکاپنه، بیماری تیروئید.
 2. نشت دارو به بافت های اطراف رگ ممکن است به علت تنگ شدن عروق سبب نکروز موضعی شود.
 3. نوراپی نفرین باید فقط از راه انفوزیون وریدی تجویز شود. تزریق زیرجلدی یا عضلانی این دارو، به دلیل اثر تنگ کننده عروق آن، توصیه نمی شود.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان هالوتان با نوراپی نفرین ممکن است خطر بروز آریتمی های شدید بطنی را افزایش دهد.
 • مصرف همزمان دارو های ضد افسردگی سه حلقه ای با نوراپی نفرین، ممکن است اثر قلبی - عروقی این دارو را تشدید نموده و احتمالاً منجر به بروز آریتمی، تاکی کاردی یا زیادی شدید فشار خون و دمای بدن شود.
 • مصرف همزمان داروهای مسدود کننده گیرنده بتا آدرنرژیک با نوراپی نفرین، ممکن است منجر به مهار اثرات درمانی هر دو دارو شود.
 • انسداد گیرنده های بتا آدرنرژیک ممکن است خطر بروز زیادی فشار خون و برادی کاردی و انسداد احتمالی قلب را به همراه داشته باشد.
 • مصرف همزمان گلیکوزیدهای دیژیتال با نوراپی نفرین ممکن است خطر بروز آریتمی قلبی را افزایش دهد.
 • مصرف همزمان ارگوتامین با نوراپی نفرین ممکن است منجر به تشدید تنگ شدن عروق شود. همچنین اثر بالا برنده فشار خون نوراپی نفرین را تشدید و فشار خون را زیاد کند.
 • مصرف همزمان لوودوپا باوراپی نفرین ممکن است احتمال بروز آریتمی های قلبی را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه
 1. پیش از تجویز، نوراپی نفرین باید با محلول دکستروز 5 درصد یا مخلوط دکستروز 5 درصد در محلول کلرورسدیم رقیق شود. تجویز نوراپی نفرین در محلول کلرورسدیم به تنهایی توصیه نمی شود.
 2. چنانچه درمان طولانی مدت با نوراپی نفرین ضرورت داشته باشد، توصیه می شود که محل تزریق در فواصل دوره ای تغییر یابد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

ابتدا با سرعت 0.5 - 1 mcg/min از راه انفوزیون وریدی تجویز می شود و سپس به منظور تثبیت و حفظ فشار خون، سرعت تجویز تنظیم می گردد. مقدار نگهدارنده 2 - 12 mcg/min  از راه انفوزیون وریدی بر حسب پاسخ بیمار است.

کودکان:

در کمی حاد فشار خون، ابتدا با سرعت 0.1 mcg/kg/min از راه انفوزیون وریدی تجویز می گردد و سپس به منظور تثبیت و حفظ فشار خون، سرعت آن تا حداکثر1 mcg/kg/min  تنظیم می گردد. در کمی شدید فشارخون در ایست قلبی، ابتدا با سرعت 0.1 mcg/kg/min  از راه انفوزیون وریدی تجویز می گردد و سپس سرعت تجویز به منظور حفظ فشار خون تنظیم می گردد.

فرم های دارویی

Injection: %0.1