اوبی دوکسیم

موارد مصرف اوبی دوکسیم

اوبی دوکسیم برای فعال کردن مجدد آنزیم کولین استراز مهارشده توسط حشره کشهای ارگانو فسفره مصرف می شود.

مکانیسم اثر

 اوبی دوکسیم پادزهر اختصاصی در مسمومیت ناشی از حشره کشهای ارگانو فسفره است و در حقیقت باعث فعال شدن کولین استراز مهار شده می شود.

عوارض جانبی اوبی دوکسیم

احتمال بروز تحریک در هنگام تزریق شریانی وجود دارد.

هشدارها
  1. در صورت گذشتن بیش از 48 ساعت از زمان جذب سم استفاده از این دارو احتمالاً بی فایده است.
  2. به دلیل این که فعالیت اوبی دوکسیم در مقابل استراز های متفاوت یکسان نیست، درصورت عدم تاثیر از مصرف بیش از حد آن باید خودداری گردد.
  3.  این دارو علیه مسمومیت با کاربامات ها نباید به کار گرفته شود.
  4.  مصرف اوبی دوکسیم نباید جانشین مصرف آتروپین شود.
مقدار مصرف اوبی دوکسیم

بزرگسالان:

در حدود 5 دقیقه بعد از مصرف اولین مقدار سولفات آتروپین، مقدار 250 میلی گرم از اوبی دوکسیم داخل ورید تزریق می شود و درصورت پاسخ مناسب، مقدار مصرف فوق یک یا دوبار دیگر درفواصل هر2  ساعت تکرار می شود.

حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان در حدود 3 – 5 mg/kg  است. کودکان: مقدار4 – 8 mg/kg  به صورت یک مقدار واحد تزریق وریدی می شود. این مقدار مصرف را می توان با محلول های تزریق وریدی رقیق نمود.

فرم های دارویی

 Injection: 250 mg/ ml, 220 mg/ 0.8 ml