محلول شستشوی چشم

موارد مصرف

این محلول برای شستشوی چشم به منظور خروج اجسام خارجی و همچنین کاهش تحریک چشم ناشی از استفاده از عدسی های تماسی بکار می رود.

هشدارها

از مصرف سایر قطره های چشمی همراه با این دارو باید خودداری نمود.

نکات قابل توصیه
  1. باید از پیمانه مخصوص همراه با این دارو استفاده نمود.
  2. پیمانه پر از محلول باید بر روی چشم قرار گرفته و سر به طرف عقب خم شود. با برهم زدن پلک ها، چشم ها شستشو داده می شود.
  3. قبل از استفاده از محلول، عدسی های تماسی باید از چشم خارج شوند.
  4. پیمانه قبل و بعد از مصرف باید شسته شود.
  5. در صورت تغییر رنگ محلول، باید از مصرف آن خودداری نمود.
فرم های دارویی

Ophthalmic Solution: Boric Acid 1610 mg/100 ml