اوپیوئید ها

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Buprenorphine
  • Codeine Phosphate
  • Methadone
  • Morphine
  • Pentazocine
  • Pethidine

 

داروهای ضد درد اوپیوئید با گیرنده های خاص در بسیاری از نواحی دستگاه اعصاب مرکزی پیوند یافته و فرآیندهایی را که بر روی درک درد و پاسخ احساس به درد موثر هستند، تغییر می دهند. تصور می شود که تغییر در آزادسازی و واسطه های شیمیایی مختلف از اعصاب حساس به محرک های درد ممکن است تا حدودی مسئول بروز اثرات ضد دردی این مواد باشد این داروها بعنوان ضد اسهال، احتمالاً بصورت مرکزی سبب تغییر حرکت روده ای می شوند. به عنوان ضد سرفه، این ترکیبات از طریق تضعیف رفلکس سرفه عمل می نمایند. بوپرنورفین یک پارشیال آگونیست گیرنده های اوپیوئید است.