عوامل پارامگنتیک

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Gadodiamide
  • Gadopentetate

 

 رفتار پروتون ها در یک میدان مغناطیسی قوی به وسیله دستگاه MRI به تصاویر MRI تبدیل می شود. این تصاویر براساس دینامیک تراکم و پراکندگی پروتون ها تشکیل می شود. عوامل پارامگنتیک دارای یک یا چند الکترون جفت نشده هستند که میزان پراکندگی پروتون ها را به میزان 700 برابر در محیط ملکولی افزایش می دهد. در MRI، نمایان سازی بافت مغزی سالم و پاتولوژیک تا حدودی به تغییرات تراکم پروتون ها بستگی دارند. وقتی این داروها در میدان مغناطیسی قرار می گیرند، زمان های پراکندگی پروتون ها (در بافت هایی که در آنها تجمع می یابد) را کوتاه می کنند. این داروها در سیستم عصبی مرکزی نمایان سازی بافت های طبیعی فاقد سد مغزی- خونی مثل غده هیپوفیز و مننژها را تشدید می کنند. از سد مغزی - خونی سالم عبور نمی کنند، بنابراین در بافت های مغزی یا ضایعات مغزی که دارای سد مغزی - خو نی سالم هستند، تجمع نمی یابند. عروق غیرطبیعی یا پارگی سد مغزی- خونی امکان تجمع این داروها را در ضایعات مغزی (مثل سرطان، آبسه و سکته های تحت حاد) فراهم می کنند.