پاراتورمون

موارد مصرف

از اين هورمون در درمان کم کاري حاد غده پارا تيروئيد همراه با تتاني به منظور افزايش کلسيم پلاسما استفاده مي شود. اين دارو همچنين در تشخيص افتراقي کم کاري غده پاراتيروئيد به کار مي رود.

مکانیسم اثر

هورمون پاراتيروئيد با اثر بر استخوان، کليه ها و دستگاه گوارش در تعادل کلسيم پلاسما نقش دارد. اين هورمون تخريب استخوان را افزايش مي دهد و تشکيل 1 و 25- دي هيدروکسي کوله کلسيفرول را در کليه ها تحريک مي کند. اين هورمون دفع کليوي فسفات غيرآلي و کلسيم و جذب روده اي کلسيم و فسفات را افزايش مي دهد.

فارماکوکینتیک

اين هورمون در کبد يا کليه تجزيه مي گردد. نيمه عمر کوتاهي دارد. اثر آن به کندي شروع مي شود ولي تا 36 ساعت باقي مي ماند.

عوارض جانبی

مصرف مقادير زياد اين دارو ممکن است موجب افزايش بيش از حد کلسيم پلاسما و در نتيجه بروز ضعف، بي اشتهايي، استفراغ، اسهال و در نهايت اغماء و مرگ شود. در صورت بالا بودن ميزان کلسيم پلاسما به مدت طولاني، امکان رسوب کلسيم در بافت هاي نرم نظير کليه ها وجود دارد.

موارد منع مصرف

اين دارو نبايد در افرادي که غلظت خوني کلسيم آنها بالا است، مصرف شود.

هشدارها
  1. تتاني ناشي از اختلالات متابوليسمي که ناشي از کارکرد غيرطبيعي پاراتيروئيد نيست، نبايد با اين دارو درمان شود.
  2. از آنجا که شروع اثر دارو کند است، براي تخفيف سريع بيماري، تجويز داخل وريدي کلسيم ضروري است.
مقدار مصرف

در تتاني شديد ناشي از کم کاري پاراتيروئيد، مقدار 20 - 40 واحد هر 12 ساعت يک بار مصرف مي شود. در تشخيص افتراقي کم کاري غده پاراتيروئيد مقدار 200 واحد پاراتورمون بصورت داخل وريدي تزريق مي شود.

فرم های دارویی

Injection: 100 USP U/ml