پنتامیدین ایزوتیونات

موارد مصرف

این دارو در درمان پنومونی ناشی از پنوموسیستیس کارینی، لشمانیای احشائی (کالاآزار)، لشمانیوز پوستی و تریپانوزومیاز مصرف می شود.

عوارض جانبی

واکنش های شدید و گاهی کشنده به لحاظ کاهش فشار خون، کاهش قند خون، پانکراتیت و آریتمی مشاهده شده است. همچنین لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، نارسایی کلیوی حاد، و کاهش کلسیم خون گزارش شده است. آزوتمی، نتایج غیر عادی در آزمایشات عملکرد کبد، کم خونی، افزایش پتاسیم خون، تهوع، استفراغ، گیجی، سنکوپ، گر گرفتگی، افزایش قند خون، بثورات جلدی، اختلال در احساس مزه، سندرم استیون - جانسون، تنگی برونش (در صورت استنشاق که می تواند با تجویز قبلی برونکودیلاتورها از آن اجتناب شود)، سرفه، کوتاهی تنفس، خس خس، ناراحتی، درد، سفتی، آبسه و نکروز عضله در محل تزریق، از سایر عوارض جانبی این دارو هستند.

هشدارها
  1. احتمال کاهش شدید فشار خون پس از تجویز وجود دارد (فشار خون پایه باید ابتدا تثبیت شده و تجویز دارو به بیمار در حالت خوابیده صورت گیرد). فشار خون باید در حین تجویز به دقت اندازه گیری شده و در فواصل منظم تا انتهای درمان تحت نظر قرار گیرد.
  2. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: کاهش و افزایش فشار خون، کاهش یا افزایش قند خون، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، کم خونی، بارداری و شیردهی
  3. آزمایشات پاراکلینیکی باید مطابق آنچه که در بروشور این فرآورده توصیه شده است، انجام شود.
  4. پرسنلی که این دارو را برای تجویز آماده نموده و به بیمار تجویز می کنند، باید حداکثر احتیاط را نموده تا به خود زیانی وارد ننمایند.
  5. از تزریق مستقیم داخل وریدی به صورت بولوس باید حتی الامکان اجتناب نمود و هرگز تزریق نباید با سرعت صورت گیرد. تزریق داخل عضلانی باید به صورت عمیق و ترجیحاً داخل ناحیه سرین انجام شود.
مقدار مصرف

در پنومونی ناشی از پنوموس یستیس کارینی، از طریق انفوزیون داخل وریدی 4 mg/kg/day حداقل به مدت 14 روز (در موارد نارسایی کلیه، این مقدار باید مطابق دستورالعمل بروشور کاهش داده شود)، تزریق می شود. در درمان لشمانیای احشایی (کالا- آزار)،از طریق تزریق عمیق عضلانی، 3 - 4 mg/kg  یک روز در میان تا حداکثر 10 تزریق (مجموعا) مصرف می شود. در صورت نیاز، مصرف دارو ممکن است تکرار شود. در درمان لشمانیای پوستی، از طریق تزریق عمیق عضلانی، 3 - 4mg/kg  یک یا دو بار در هفته تا هنگامی که ضایعه برطرف شود، مصرف می شود. در درمان ریپانوزومیاز، از طریق تزریق عمیق عضلانی یا انفوزیون داخل وریدی، 4 mg/kg   روزانه یا یک روز در میان مجموعاً به تعداد 7 - 10 تزریق مصرف می شود.

فرم های دارویی

Powder For Injection : 300 mg