محلول دیالیز صفاقی

آنچه در این مقاله می خوانید:
موارد مصرف

محلول های دیالیز، محلول های حاوی الکترولیت هستند که با غلظتی مشابه با غلظت مایع خارج سلولی یا پلاسما، تهیه می شوند. در این محلول ها، گلوکز ممکن است به عنوان عامل اسموتیک اضافه شود. محلول های دیالیز در کنترل نارسایی کلیوی و مسمومیت مصرف می شوند. با استفاده از این محلول ها، امکان برداشت انتخابی مواد سمی، الکترولیت های اضافی و مایعات بدن فراهم می شود. در دیالیز صفاقی، تبادل یون ها این محلول ها و خون بیمار، از طریق غشاء های حفره صفاقی صورت می گیرد.

هشدارها
  1. محلول های غلیظ همودیالیز باید در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی مناسب که یون یا مواد مضر آزاد نمی کنند، نگهداری شود.
  2. اگر چه محلول های همودیالیز به استریل کردن نیاز ندارند، احتیاطات لازم بهداشتی را باید برای جلوگیری از آلودگی میکروبی به کار برد.
  3. قبل از مصرف محلول همودیالیز، باید آن را با آب خالص رقیق نمود (یک قسمت محلول همودیالیز و 34 قسمت آب).
مقدار مصرف

بر حسب مقدار پتاسيم خون بيمار، يكي از محلول هاي II ،I  يا III مصرف مي شود.

فرم های دارویی

SOLUTIONS

 

I

II

III

Na+

132 mEq

132 mEq

132 mEq

Ca2+

3.5 mEq

3.5 mEq

3.5 mEq

Mg2+

1.5 mEq

1.5 mEq

1.5 mEq

Cl-

102 mEq

102 mEq

102 mEq

Lactate

35 mEq

35 mEq

35 mEq

Dextrose

15 g

25 g

42.5 g

Water for Injection  (q.s.)

1000 ml

1000 ml

1000 ml