فنوتیازین ها

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Chlorpromazine
  • Fluphenazine
  • Perphenazine
  • Thioridazine
  • Trifluoperazine

 

بنظر می رسد این داروها از طریق انسداد گیرنده های دوپامین D2 پس سیناپسی در ناحیه مزولیمبیک مغز و از طریق انسداد گیرنده های آلفا آدرنرژیک به عنوان ضدپسیکوز عمل می نمایند. فنوتیازین ها سبب مهار و انسداد گیرنده های دوپامین D2 در CTZ مغز و از طریق انسداد عصب واگ در مجاری گوارش، به عنوان ضد تهوع و استفراغ عمل می نمایند. انسداد گیرنده های آلفا - آدرنرژیک ممکن است موجب تسکین و خاصیت آرامبخشی این داروها شود.