فسفوسیستئامین

آنچه در این مقاله می خوانید:
موارد مصرف

فسفوسیستئامین، یک فسفوروتیواستر مرکاپتامین است که در مقایسه با مرکاپتامین فاقد بو و مزه بوده و برای بیمار قابل تحمل تر می باشد. مرکاپتامین سنتز گلوتاتیون را تسهیل نموده و سطح سیستین داخل سلولی را کاهش می دهد. فسفوسیستئامین به عنوان پیش داروی مرکاپتامین، پس از مصرف به مرکاپتامین هیدرولیز می شود.

هشدارها

در طول مصرف دارو، سطح سیستین لوکوسیت باید پیگیری شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف اولیه مرکاپتامین بی تارتارات از راه خوراکی یک ششم تا یک چهارم مقدار نگهدارنده است. طی 4 - 6 هفته به تدریج افزایش می یابد. مقدار مصرف نگهدارنده در بزرگسالان 2 g/day در 4 مقدار منقسم همراه یا پس از غذا می باشد.

کودکان:

در کودکان تا 12 سال، 1.3 g/m2/day در 4 مقدار منقسم می باشد.

فرم های دارویی

Capsule: 5 mg

Injection: 5 mg/5 ml