پیپراسیلین - تی

موارد مصرف

این دارو مخلوطی از پیپراسیلین و تازوباکتام است که در درمان عفونت های ناشی از ارگانیسم های حساس به پیپراسیلین مصرف می شود.

مکانیسم اثر

تازوباکتام یک مشتق سولفون از پنی سیلانیک اسید است که دارای اثر مهارکنندگی بتالاکتاماز می باشد و همراه با پیپراسیلین برای افزایش اثر آن مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

خصوصیات فارماکوکینتیک تازوباکتام مشابه پیپراسیلین است.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای بزرگسالان و کودکان با سن بیش از 12 سال، در درمان عفونت های مجاری تحتانی تنفسی، مجاری ادراری، داخل شکمی و پوست و نیز سپتی سمی مقدار  2.25 – 4.5 گرم هر  6 - 8 ساعت یا 4.5 گرم هر 8 ساعت از طریق تزریق آهسته وریدی (طی 3 - 5 دقیقه ) یا انفوزین وریدی مصرف می شود. مقدار مصرف دارو در بیمارانی که دچار ضعف سیستم ایمنی یا نوتروپنی هستند، 4.5 گرم هر 6 ساعت می باشد.

کودکان:

مقدار مصرف این دارو در کودکان با سن 2 – 12 سال 112.5 mg/kg (تا حداکثر 4.5 گرم) هر 8 ساعت از طریق تزریق آهسته وریدی یا انفوزیون وریدی می باشد. دوره درمان برای آپاندیسیت دارای عواقب 5 – 14 روز است. در کودکان دچار ضعف سیستم ایمنی یا نوتروپنی 90 mg/kg هر 6 ساعت مصرف می شود.

 

توجه: مصرف این دارو در کودکان با سن کمتر از 2 سال توصیه نمی شود.

 

فرم های دارویی

Powder For Injection: Piperacillin 2 g (as Sodium) + Tazobactam 250 mg (as Sodium)

Powder For Injection: Piperacillin 4 g (as Sodium) + Tazobactam 500 mg (as Sodium)