پوراکتانت آلفا

موارد مصرف

پوراکتانت آلفا برای پیشگیری از سندرم دیسترس تنفسی یا بیماری غشا هیالینی در نوزادان با وزن بالای 700 گرم (نوزادان نارس) و نیز درمان این سندرم در این نوزادان به کار می رود.

مکانیسم اثر

پوراکتانت آلفا یک سورفاکتانت ریوی می باشد که بصورت عصاره طبیعی از ریه خوک تهیه می شود. این ترکیب حاوی فسفولیپیدها و دو نوع پروتئین هیدروفوب با وزن مولکولی پائین به نام های SP-B و SP-C می باشد. این فرآورده بجای سورفاکتانت طبیعی ریه ها در نوزاد عمل نموده و باعث کاهش کشش سطحی در سطو ح آلوئول ها در طی تنفس می گردد. این ترکیب باعث پایداری آلوئول ها در مقابل کولاپس شده و در نهایت منجر به کاهش مورتالیته و پنوموتوراکس در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی می شود.

فارماکوکینتیک

اطلاعاتی از خصوصیات فارماکوکینتیکی پوراکتانت آلفا در انسان در دسترس نمی باشد. فعالیت بیوفیزیکی این ترکیب به صورت موضعی در سطح آلوئول ها اعمال می شود. شروع اثر این دارو در عرض چند دقیقه پس از تجویز بصورت بهبود مشخص اکسیژناسیون بروز می کند.

عوارض جانبی

کاهش موقتی فعالیت الکتریکی مغز می تواند رخ دهد. انسداد مجاری هوایی، برادی کاردی، کاهش فشار خون و کاهش اشباع اکسیژن شریانی از عوارض احتمالی است که در صورت وقوع نیاز به توجهات خاص پزشکی دارند.

هشدارها
 1. در صورت ابتلا نوزاد به اسیدوز، آنمی، هیپوگلیسمی، هیپوتانسیون و هیپوترمی قبل از مصرف دارو، ابتدا تصحیح وضعیت نوزاد از نظر بیماری های فوق توصیه می شود.
 2. در طول تجویز دارو از باز بودن و عدم انسداد در مجاری هوایی باید مطمئن بود. ضمناً فشار خون، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن شریانی بایستی کنترل شود. در صورت بروز د وره های موقتی برادیکاردی، کاهش اشباع اکسیژنی، انسداد داخل نای و یا وقوع هیپوتانسیون، باید تجویز داخل تراکئال دارو را متوقف کرده و پس از تحت کنترل درآمدن وضعیت نوزاد می توان تجویز مجدد دارو را شروع کرد.
 3. تجویز داخل تراشه ای پوراکتانت آلفا می بایست فقط در بیمارستان یا مراکز مجهز و توسط پزشکان متخصص و پرسنل ورزیده صورت گیرد.
نکات قابل توصیه
 1. نوزاد باید قبل، در حین و بعد از تجویز دارو تحت توجهات مداوم بالینی باشد.
 2. قبل از تجویز داخل نایی سوسپانسیون پوراکتانت آلفا می بایست لوله تراشه در نای نوزاد وارده شده باشد.
 3. معمولاً از کاتتر (سوند) نمره 5 که به اندازه 8 سانتیمتر کوتاه شده است برای وارد کردن آهسته قطره های سوسپانسیون از طریق لوله تراشه استفاده می شود.
 4. سوسپانسیون پوراکتانت، قبل از تجویز باید به آرامی با قراردادن دارو در دمای اتاق گرم شود (از حرارت اضافی برای گرم کردن ویال استفاده نکنید.
 5. از به هم زدن ویال سوسپانسیون خودداری نموده و فقط با وارونه کردن آهسته ویال سوسپانسیون را بصورت یکنواخت درآورید.
 6. برای برداشتن دارو از ویال، از سرنگ با سر سوزن نمره 20 استفاده شود.
 7. بین تجویز دوزهای دارو حداقل 12 ساعت فاصله داده شود. در موارد پروفیلاکسی دوز دوم را می توان 6 ساعت پس از دوز اولیه نیز تجویز نمود.
 8. دوز اولیه مورد نیاز دارو (معمولاً 2.5 میلی لیتر به ازا هر کیلو وزن نوزاد) به دو قسمت مساوی تقسیم شده و ابتدا نصف دوز به یک ریه نوزاد تجویز می گردد. پس از استابلیزه شدن نوزاد نصف دیگر دوز دارو در ریه سمت مخالف وارد می شود.
 9. حداکثر دوز مصرفی دارو نباید بیش از 5 میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در کل 3 مرحله (دوز اولیه 2.5 ml/kg ، 2 دوز بعدی در صورت نیاز هر کدام 1.5ml/kg) باشد.
 10. رنگ مناسب سوسپانسیون پوراکتانت آلفا سفید تا سفید مایل به کر می می باشد. در صورت تغییر رنگ استفاده نشود.
 11. در صورتیکه سوسپانسیون به ظاهر دو فازه شده باشد با سروته کردن آرام ویال (نه با بهم زدن) آن را یکنواخت کنید.
 12. ویال ها باید در یخچال (2 – 8 درجه سانتی گراد) و بدور از نور نگهداری شوند.
 13. در صورتیکه ویالی باز نشده و سوسپانسیون آن در دمای اتاق گرم شده باشد و بیش از 24 ساعت از خارج کردن آن از یخچال نگذشته باشد می توان آن را مجدداً در یخچال نگهداری و برای مصارف بعدی بکار برد. البته بیش از یکبار نمی توان این کار را در مورد یک ویال انجام داد.
 14. محتویات هر ویال فقط یکبار می تواند توسط سوزن برداشته شود. مازاد دارو باید دور ریخته شود.
مقدار مصرف

بار اول: 2.5ml/kg بصورت سوسپانسیون داخل تراشه ای.

بار دوم (در صورت نیاز): 1.5 ml/kg

بار سوم (در صورت نیاز): 1.5 ml/kg

حداکثر دوز: 5 ml/kg می باشد.

فرم های دارویی

Vial: Poractant Alfa 80 mg/ml