سیترات پتاسیم

موارد مصرف

این دارو در درمان اسیدوز متابولیک ناشی از بیماری های کلیوی، تسکین ناراحتی های بیمار در عفونت های ادراری و کاهش ایجاد سنگ های اوراتی مصرف می شود.

عوارض جانبی

عوارض گوارشی، افزایش پتاسیم خون، اسهال و آلکالوز متابولیک با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به آلکالوز متابولیک یا تنفسی، کاهش کلسیم خون یا کمبود اسید کلریدریک معده نباید مصرف شود.

هشدارها

این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی و قلبی نباید مصرف شود.

تداخل های دارویی
  • دفع داروهای اسیدی مانند سالیسیلات ها و باربیتورات ها در صورت مصرف همزمان با این دارو افزایش می یابد.
  • نیمه عمر داروهای قلیایی مانند محرک های سمپاتیک در صورت مصرف همزمان با این دارو افزایش می یابد.
  • جذب آلومینیوم از مجرای گوارش توسط املاح سیترات افزایش می یابد.
مقدار مصرف

هر گرم پتاسیم سیترات انیدر حاوی 9.8 میلی مول پتاسیم و هر گرم پتاسیم سیترات مونوهیدرات حاوی 9.3 میلی مول پتاسیم می باشد. این ملح با مقادیر تا 10 گرم در روز در چند مقدار منقسم مصرف می شود.

فرم های دارویی

Sachet: 10 mg Eq