پرازی کوانتل

موارد مصرف

پرازی کوانتل در درمان آلودگی به کرم های پهن و شیستوزوما (شیستوزومیاز) مصرف می شود.

مکانیسم اثر

به نظر می رسد اثر ضد کرم دارو مربوط به اثر سینرژیک آن با سیستم ایمنی هومورال میزبان باشد. همچنین پرازی کوانتل موجب افزایش نفوذپذیری غشاء سلول های انگل، افزایش انقباضات، فلج و در نهایت مرگ کرم می شود.

فارماکوکینتیک

جذب این دارو، حتی در حضور غذا، سریع است. اما بخش عمد ه ای از دارو در عبور اولیه از کبد متابولیزه می شود. نیمه عمر پرازی کوانتل 0.8 - 1.5 ساعت است. دفع دارو عمدتاً کلیوی و سریع است. این دارو به سرعت توسط شیستوزوما و سایر کرم های فلوک و کرم های پهن بالغ جذب می شود.

عوارض جانبی

عوارض CNS (شامل سرگیجه، خواب آلودگی، سردرد و بیحالی)، تب، عوارض گوارشی(شامل کرامپ یا درد شکمی، کاهش اشتها، تهوع یا استفراغ و اسهال خونی) و افزایش تعریق، با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو به جز در شرایط خیلی ویژه، نباید در درمان سیستی سرکوز چشمی مصرف شود، زیرا تخریب انگل ممکن است موجب ضایعات غیرقابل ترمیم چشم شود.

هشدارها
  1. در صورت وجود حساسیت مفرط دارو و بیماری متوسط تا شدید کبدی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. انجام آزمون مدفوع، هنگام مصرف دارو در درمان کرم های پهن، فلوک ها و سایر گونه های شیستوزوما، یک، سه و دوازده ماه پس از درمان به منظور تعیین کارایی دارو ممکن است ضروری باشد.
  3. در درمان شیستوزوما هماتوبیوم، انجام آزمون ادرار، پس از یک، سه و شش ماه از درمان، به منظور تعیین کارآیی دارو ممکن است ضروری باشد.
تداخل های دارویی

کاربامازپین و فنی توئین ممکن است متابولیسم این دارو را تسریع کنند.

دگزامتازون نیز در صورت مصرف همزمان با پرازی کوانتل ممکن است غلظت پلاسمایی این دارو را کاهش دهد.

نکات قابل توصیه
  1. قرص پرازی کوانتل باید با مقدار کمی مایعات همراه با غذا بطور کامل بلعیده شود تا طعم تلخ آن موجب تهوع یا استفراغ نگردد.
  2. در صورت بروز سرگیجه یا خواب آلودگی، باید احتیاط کرد.
مقدار مصرف

در بزرگسالان و کودکان با سن 4 سال و بیشتر در درمان شیستوزومیاز به مقدار 20 mg/kg  دو یا سه بار در روز در فواصل 4 - 6 ساعت برای یک روز مصرف می شود. همچنین می توان 40 - 60 mg/kg  از دارو را به صورت مقدار مصرف واحد تجویز کرد. مقدار مصرف این دارو در درمان آلودگی به کرم های پهن 10 - 25 mg/kg  در یک نوبت می باشد که در صورت نیاز، درمان 10 روز بعد تکرار می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 600 mg