پردنیموستین

موارد مصرف

پردنیموستین در درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن و لنفوم های غیر هوچکینی به کار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو علاوه برخاصیت آلکیله کنندگیباعث مهار انتقال گلوکز و مهار ساخت DNA و  RNAمی شود.

فارماکوکینتیک

پس از جذب، غلظت خونی آن به علت جایگزینی در بافت های خاص مثل عضلات، پروستات، ریه، طحال و مایع سمینال کم می شود. دفع دارو از کلیه و مدفوع است.

عوارض جانبی

لکوپنی، کاهش گلبول های سفید و  پلاکت های خون، تهوع و استفراغ، اسهال، واکنش های حساسیتی و بهم خوردن میزان قند خون از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.

هشدارها

علیرغم اثر ضعیف میلوسیتیک دارو، شمارش و کنترل سلول های خونی قبل از هر دوره درمان لازم است.

مقدار مصرف

مقدار 200 mg/kg به مدت 3 - 5 روز متوالی به کار می رود. مصرف دارو هر 15 روز یکبار برای 3 دوره تکرار می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 10 mg - 100 mg