پروستا گلندین E1

موارد مصرف

این دارو عمدتا در درمان بیماری مادرزادی قلب و در اختلالات نعوظی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو سبب گشاد شدن عروق شده و از تجمع پلاکت ها جلوگیری می نماید.

فارماکوکینتیک

این دارو پس از انفوزیون به سرعت متابولیزه میشود و در ادرار بصورت متابولیت، طی 24 ساعت، دفع می گردد. جذب سیستمیک دارو پس از تزریق intracavernosal صورت می گیرد.

عوارض جانبی

در نوزادان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب، آپنه، تب، برافروختگی ، کاهش فشار خون، برادی کاردی، تاکی کاردی، اسهال، تشنج، ادم، ایست قلبی، کاهش پتاسیم خون، انعقاد داخل عروقی منتشر مشاهده شده است. در بزرگسالان، سردرد، برافروختگی، کاهش فشار خون، اسهال، درد و التهاب در محل انفوزیون گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در نوزادان مبتلا به سندرم ضعف تنفسی نباید مصرف شود.

هشدارها

در طول درمان با این دارو، وضعیت تنفسی نوزاد و فشار خون باید کنترل شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

در درمان اختلالات نعوظی، از طریق تزریق intracavernosal یا intra-urethral مصرف می شود. از راه intracavernosal مقدار اولیه 2.5 میکروگرم مصرف می شود که تا حصول یک مقدار مصرف مناسب افزایش می یابد. مقدار مصرف معمول 5 - 20 میکروگرم و حداکثر مقدار مصرف 60 میکروگرم می باشد. معمولا مقدار دوم در صورت مشا هده پاسخ 5 میکروگرم و در صورت عدم مشاهده پاسخ 7.5 میکروگرم می باشد. هر بار افزایش باید به مقدار 5 - 10 میکروگرم صورت گیرد. در درمان اختلالات نعوظی نوروژنیک (آسیب نخاعی) مقدار اولیه 1.25 میکروگرم و سپس 2.5 میکروگرم می باشد که پس از آن مقدار 2.5 - 5 میکروگرم به مقادیر مصرف قبلی اضافه می شود. زمان لازم میان هر نوبت مصرف دارو، در صورت مشاهده پاسخ 24 ساعت و در صورت عدم مشاهده پاسخ یک ساعت می باشد. پس از دستیابی به مقدار مصرف بهینه، این مقدار نباید بیش از یکبار در روز و سه بار در هفته مصرف شود. در تشخیص اختلالات نعوظی، مقادیر 5 - 20 میکروگرم از راه Intracavernosal مصرف می شود. از طریق intra-urethral، مقدار اولیه 250 میکروگرم می باشد. بر اساس پاسخ بیمار، مقدار مصرف بتدریج تا 500 یا1000  میکروگرم افزایش یا تا 125 میکروگرم کاهش می یابد. مقدار مصرف بهینه را نباید بیش از دو بار در روز یا هفت بار در هفته مصرف کرد.

کودکان:

در بیماری قلبی مادرزادی، از طریق انفوزیون مداوم وریدی به میزان 50 - 100 ng/kg/min  مصرف می شود. مقدار مصرف باید بلافاصله تا حداقل میزان ممکن کاهش یابد تا پاسخ حاصل حفظ شود.

فرم های دارویی

Injection: 0.5 mg/mL