رینگر لاکتات

موارد مصرف

 این فرآورده بمنظور برقرار کردن مجدد تعادل آب و الکترولیت بدن، بخصوص قبل و بعد از جراحی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

رینگر لاکتات یک محلول یونی است که حجم خون را افزایش می دهد و تعادل آب و الکترولیت را برقرار می سازد. یون لاکتات موجود در این فرآورده که بسرعت به یون بیکربنات متابولیزه می شود، در تنظیم تعادل اسید و باز دخالت دارد.

موارد منع مصرف

این فرآورده در بیماران مبتلا به ادم، آلکالوزمتابولیک، اسیدوز ناشی از اسیدلاکتیک و افزایش پتاسیم و کلسیم خون نباید مصرف شود.

مقدار مصرف

مقدار مصرف این فرآورده با توجه به شرایط بالینی بیمار و پاسخ آزمایشات، تنظیم می شود.

فرم های دارویی

Injection Solution: (Na+ 130 mEq + Ca2+ 3 mEq + K+ 4 mEq + Cl- 109 mEq + Lactate 28 mEq)/L