رینگر

موارد مصرف

این فرآورده بعنوان محلول ایزوتونیک، بصورت انفوزیون وریدی در درمان جانشینی آب و نمک و در مواردی که پتاسیم بین سلولی کاهش یافته است، مصرف می شود.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به زیادی سدیم خون ناشی از آسیب کلیوی و قلبی یا 5 - 6 روز پس از عمل جراحی یا ضربه شدید نباید مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. توصیه می شود که انفوزیون وریدی این دارو از طریق یک ورید سطحی صورت گیرد. استفاده از عروق پا ممکن است شیوع عواقب ترومبوتیک را افزایش دهد.
  2. طی انفوزیون وریدی، بیمار باید بدون حرکت بماند.
  3. رفع علائم کاهش آب بدن، بهبود فشار خون، بهبود غلظت خون و طبیعی شدن میزان ادرار، نشان دهنده تصحیح کاهش آب بدن است.
مقدار مصرف

سرعت انفوزیون و میزان آن باید با توجه به نیاز هر بیمار جداگانه تعیین شود.

فرم های دارویی

 Injection Solution: 500 ml, 1000 ml (Na+ 147 mEq + Ca2+ 4.5 mEq + K+ 4 mEq + Cl- 156 mEq)/L