ساخارین

موارد مصرف

ساخارین بعنوان شیرین کننده مصرف می شود و قدرت شیرین کنندگی آن در حدود 300 برابر سوکروز است.

مکانیسم اثر

ساخارین بسهولت از مجرای گوارش جذب می شود و تقریباً بصورت دست نخورده طی 24 - 48 ساعت از طریق ادرار دفع می گردد.

عوارض جانبی

بندرت واکنش های حساسیت مفرط و حساسیت به نور با مصرف ساخارین گزارش شده است.

فرم های دارویی

Pellet: 13 - 16 mg (as sodium)