سکرتین

موارد مصرف

این فرآورده برای تحریک ترشحات لوزالمعده و در تشخیص اختلال ترشح اگزوکرین لوزالمعده و برای تحریک ترشح گاسترین در تشخیص گاسترینوما بکار می رود.

مکانیسم اثر

اثر اولیه این دارو افزایش حجم و میزان بیکربنات عصاره لوزالمعده می باشد.

فارماکوکینتیک

بعد از تزریق داخل وریدی 0.4mcg/kg، غلظت سکرتین طی 60 - 90 دقیقه به میزان پایه می رسد. نیمه عمر دارو 27 دقیقه است.

عوارض جانبی

ناراحتی های شکم و تهوع از عوارض جانبی مهم این دارو هستند.

موارد منع مصرف

در صورت پانکراتیت حاد، تا تخفیف علائم بیماری این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها

به منظور جلوگیری از واکنش های آلرژیک، باید با استفاده از 0.2mcg آزمون حساسیت داخل وریدی انجام شود. در صورت عدم مشاهده واکنش تا 1 دقیقه بعد از انجام آزمون، می توان مقدار مجاز را تزریق کرد. احتمال واکنش های آلرژیک در بیماران دارای سابقه آلرژی و آسم بیشتر است.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان داروهای آنتی کولینرژیک ممکن است پاسخ به آزمون سکرتین را کاهش دهد (ممکن است پاسخ مثبت کاذب ایجاد شود).

نکات قابل توصیه
  1. بیماران مبتلا به بیماری های التهابی روده، و یا با سابقه جراحی واگوتومی و بیماران تحت درمان با داروهای آنتی کولینرژیک پاسخ ضعیف نشان می دهند. بیماران مبتلا به بیماری های کبدی نیز پاسخ بیش از حد نشان می دهند.
  2. مقدار داروی موجود در ویال را طوری با سرم نمکی رقیق نموده تا غلظت 2mcg/ml به دست آید. ویال را باید به شدت تکان داد تا دارو به خوبی حل شود. دارو بعد از آماده سازی باید بلافاصله مصرف شود و داروی مصرف نشده دور ریخته شود.
مقدار مصرف

برای تحریک ترشحات لوزالمعده، 0.2mcg/kg و برای تحریک ترشح گاسترین، 0.4mcg/kg در طی 1 دقیقه داخل وریدی تزریق شود.

 

انجام آزمون تحریک ترشحات لوزالمعده :

بعد از 12 - 15 ساعت ناشتا بودن بیمار، یک لوله حاجب اشعه و double-lumen باید از راه دهان وارد شود و به طوری قرار گیرد که proximal lumen در antrum معده و distal lumen بعد از papilla of water باشد. وضعیت قرارگرفتن لوله باید تائید شود. فشار منفی متناوب 25 - 40mmHg به هر دو لومن وارد شود و در طول آزمون این فشار حفظ شود. وقتی pH دوازدهه بیش از 6 باشد، نمونه پایه از محتویات دوازدهه طی یک دوره ده دقیقه جمع آوری می شود. برای انجام آزمون حساسیت 0.2mcg از دارو داخل وریدی تزریق شود. بعد از یک دقیقه و در صورت عدم مشاهده واکنش آلرژیک، 0.2mcg/kg داخل وریدی تز ریق شود. مایع دوازدهه برای 60 دقیقه (در 4 دوره 15 دقیقه ای)جمع آوری شود. در هر نمونه میزان بیکربنات باید اندازه گیری شود. در صورتی که میزان بیکربنات کمتر از 80mEq/l در هر نمونه باشد، نمایانگر اختلال اگزوکرینی لوزالمعده می باشد.

 

انجام آزمون تحریک ترشح گاسترین:

بعد از 12 ساعت ناشتا بودن بیمار، دو نمونه خونی برای تعیین سرح خونی گاسترین گرفته شود. سپس برای انجام آزمون حساسیت 0.2mcg از دارو داخل وریدی تزریق شود. بعد از یک دقیقه و در صورت عدم مشاهده واکنش آلرژیک، 0.4mcg/kg داخل وریدی تزریق شود. بعد از 10 ،5 ،2 ،1 و 30 دقیقه بعد از تزریق نمونه های خونی با تعیین سطح سرمی گاسترین گرفته می شود. در صورتی که در هر کدام از نمونه های خونی بعد از تزریق سکرتین، غلظت گاسترین سرم بیش از 110pg/ml بود نمایانگر گاسترینوما می باشد.

فرم های دارویی

Powder for Injection: 100 U (0.2 mcg = 1U)