سدیم تیوسولفات

موارد مصرف تیوسولفات سدیم

این دارو به عنوان داروی کمکی در درمان مسمومیت با سیانید، همراه با نیتریت سدیم و برای جلوگیری از سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین استفاده می شود.

مکانیسم اثر

این دارو معمولاً همراه سدیم نیتریت در مسمومیت با سیانید مصرف می شود. بدین ترتیب که یون سیانید تبدیل شده به سیانومتهموگلوبین را به تیوسانات تبدیل می کند. همچنین احتمالاً با ایجاد کمپلکس غیرسمی با سیس پلاتین (سیس پلاتین تیوسولفات) از رسیدن مقادیر زیاد سیس پلاتین به کلیه ها جلوگیری به عمل می آورد.

فارماکوکینتیک

پس از تزریق به سرعت در بافت ها توزیع می گردد. نیمه عمر آن 15 – 20 دقیقه است ، ولی وقتی به تیوسیانات تبدیل گردد، به حدود 3 - 7 روز افزایش می یابد. دارو از راه کلیه ها دفع می شود.

عوارض جانبی تیوسولفات سدیم

غیر از اختلالات اسمزی ناشی از مصرف تیوسولفات سدیم، این دارو نسبتاً غیرسمی است.

هشدارها

این دارو به دلیل حضور یون سدیم، در سیروز کبدی، نارسایی قلبی، توکسمی ناشی از بارداری و نارسایی کلیوی و فشار خون باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

نکات قابل توصیه

درصورت بروز تحریک یا حساسیت، مصرف آن باید قطع گردد.

مقدار مصرف سدیم تیوسولفات

در مسمومیت با سیانور، پس از تجویز نیتریت سدیم، مقدار 12.5 گرم به صورت وریدی تزریق می شود. در صورت لزوم می توان درمان را با مصرف مقدار6.25  گرم تکرار کرد. برای جلوگیری از بروز سمیت کلیوی حاصل از سیس پلاتین، مقدارمصرف مشخصی بیان نشده است، ولی بعضی از پزشکان مقدار4 g/m2  قبل از مصرف سیس پلاتین توصیه می کنند.

فرم های دارویی

 Injection: 12.5 g/50 ml