سوربیتول

موارد مصرف

سوربیتول به عنوان ملین هیپراسموتیک در درمان کوتاه مدت اسهال مصرف می شود. سوربیتول به عنوان شیرین کننده در فرآورده های دارویی نیز بکار می رود.

فارماکوکینتیک

جذب سوربیتول از مجرای گوارش بسیار ضعیف است. این ماده در کبد متابولیزه شده و به فروکتوز تبدیل می شود. بخشی از سوربیتول نیز به گلوکز متابولیزه می شود.

عوارض جانبی

مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است سبب بروز نفخ، درد شکم و اسهال می شود.

موارد منع مصرف

سوربیتول در بیماران مبتلا به عدم تحمل ارثی فروکتوز یا در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه یا آسیب دیده کبد نباید مصرف شود.

مقدار مصرف

به عنوان ملین اسموتیک، از راه خوراکی یا رکتال، مقادیر 20 - 50 گرم از دارو مصرف می شود.

فرم های دارویی

Powder: 5 g/Sachet

Solution: 70%