اسپکتینومایسین

موارد مصرف

این دارو در درمان سوزاک ناشی از گونوکوکسی مقاوم به پنی سیلین یا درمان سوزاک یا شانکروئید در بیماران حساس به پنی سیلین ها مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این آنتی بیوتیک برعلیه ارگانیسم های گرم منفی، از جمله نیسریاگونوره موثر است. اسپکتینومایسین بیوسنتز پروتئین را در باکتری مهار می کند.

فارماکوکینتیک

جذب این دارو پس از تزریق عضلانی سریع است و اوج غلظت سرمی آن 1 - 2 ساعت پس از تزریق 2 - 4 گرم از دارو حاصل می شود. نیمه عمر اسپکتینومایسین 1 - 3 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه ممکن است تا 10 - 30 ساعت افزایش یابد. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی

تهوع، سرگیجه، کهیر و تب با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل های دارویی

احتمال بروز مسمومیت با لیتیم در صورت مصرف همزمان دو دارو افزایش می یابد.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف اسپکتینومایسین از راه تزریق عضلانی 2 گرم به صورت مقدار مصرف واحد می باشد که این مقدار در مواردی که بیماری به سختی به درمان پاسخ می دهد و نیز مناطقی که مقاومت باکتری شایع است، تا 4 گرم افزایش می یابد.

کودکان:

مقدار مصرف دارو در کودکان با سن بیش ازدو سال، در صورتی که درمان با داروی دیگری امکان نداشته باشد، 40 mg/kg  است.

فرم های دارویی

Powder For Injection: 2 g (as 2 HCl)