سولتامیسیلین

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های مولد آنزیم بتالاکتاماز، شامل سوزاک غیر پیچیده، عفونت گوش میانی و عفونت های مجاری ادراری و تنفسی، مصرف می شود.

مکانیسم اثر

سولتامیسیلین، پیش ساز آمپی سیلین و سولباکتام (مهار کننده آنزیم بتالاکتاماز) است که از این دو ترکیب با اتصال استری به یکدیگر تشکیل شده است.

فارماکوکینتیک

پس از جذب، این دارو هیدرولیز شده و مقادیر یکسان آمپی سیلین و سولباکتام تولید می شود.

مقدار مصرف

مقدار 375 - 750 mg دو بار در روز مصرف می شود. در درمان سوزاک غیر پیچیده،  2.25 gاز دارو بصورت مقدار واحد همراه با یک گرم پروبنسید مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 375 mg, 750 mg

Powder For Suspension: 250 mg/5 ml