تیوگوانین

موارد مصرف

تیوگوانین در درمان لوسمی های میلوسیتیک و لنفوسیتیک حاد و لوسمی میلوسیتیک مزمن به کار می رود.

مکانیسم اثر

تیوگوانین در چرخه سلولی به طور اختصاصی و در فاز S تقسیم سلولی عمل می کند و ساخت DNA و به میزان کمتری RNA را مهار می کند.

فارماکوکینتیک

این دارو از مجرای گوارشی به طور ناقص و متغیر جذب می شود. متابولیسم آن کبدی و دفع آن کلیوی است.

عوارض جانبی

ضعف سیستم ایمنی، کاهش گلبول های سفید خون، عفونت و کاهش پلاکت های خون از عوارض شایع تیوگوانین است.

مقدار مصرف

مقدار مصرف تیوگوانین در ابتدا2 mg/kg/day  یا 75 - 100 mg/m2/day به  صورت  مقدار مصرف واحد می باشد. اگر پیشرفت کلینیکی و یا کاهش لکوسیت حاصل نشد بعد از 4 هفته یک افزایش مقدار مصرف تا 3 mg/kg لازم است. مقدار مصرف نگهدارنده 2 - 3 mg/kg/day است.

فرم های دارویی

Tablet: 40 mg