تیوگزانتن ها

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Flupenthixol
  • Thiothixene

 

تصور می شود تیوگزانتن ها از طریق انسداد گیرنده های دوپامینی پس سیناپس در مغز عمل می نمایند. این داروها همچنین گیرنده های آلفا - آدرنرژیک را مسدود نموده و سبب کاهش میزان آزادسازی هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز می شوند.