داروهای ترومبولیتیک

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Streptokinase
  • Urokinase

داروهای ترومبولیتیک، سیستم فیبرینولیتیک درون زاد را فعال نموده و پلاسمینوژن را به پلاسمین تبدیل می نمایند. پلاسمین آنزیمی است که سبب تجزیه لخته های فیبرینی و فیبرینوژن و سایر پروتئین های پلاسما مانند پیش سازهای فاکتورهای V و  VIIIمی شود. اوروکیناز بطور مستقیم سبب شکسته شدن پیوند پپتیدی می شود، در حالی که استرپتوکیناز بطورغیرمستقیم اثر نموده و از طریق ترکیب با پلاسمینوژن و تشکیل کمپلکس استرپتوکیناز - پلاسمینوژن (که در نهایت به کمپلکس استرپتوکیناز - پلاسمین تبدیل می شود) تشکیل پلاسمین را افزایش می دهد. این دو کمپلکس باقیمانده پلاسمینوژن را به پلاسمین تبدیل می کنند.