تیلاکتاز

آنچه در این مقاله می خوانید:
موارد مصرف

این ترکیب جهت پیشگیری از بروز سندرم عدم تحمل نسبت به لاکتوز در بیماران مبتلا به نقص آنزیم آندروژن مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک آنزیم هیدرولیتیک مشتق از آسپرژیلوس اوریزا است که لاکتوز را به گلوکز و گالاکتوز هیدرولیز می کند.

فرم های دارویی

 Tablet: 3000 FCC U