تولازولین

موارد مصرف

این دارو از راه وریدی برای کاهش فشار شریان ریوی در نوزادان مبتلا به زیادی فشار خون ریوی مصرف می شود. این دارو همچنین در درمان بیماری عروق محیطی نیز مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک گشاد کننده عروق است که مستقیما بر روی عروق محیطی اثر می کند. این دارو دارای اثر انسدادی گیرنده آلفا آدرنرژیک نیز می باشد و سبب تحریک عضله صاف در مجرای گوارش می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو بسهولت پس از تزریق عضلانی جذب می شود. نیمه عمر دارو در نوزادان 3 - 10 ساعت است. این دارو از راه ادرار به سرعت و عمدتا به شکل تغییر نیافته دفع می شود.

عوارض جانبی

افزایش فشار خون، گر گرفتگی، کاهش فشار خون، سردرد، بر افروختگی، تاکی کاردی، آریتمی قلبی، احساس سرما، تعریق، تهوع، استفراغ، اسهال و درد اپی گاستر، کاهش فشار خون وضعیتی، کم ادراری، وجود خون در ادرار، انفارکتوس عضله قلب، خونریزی گوارشی و کاهش پلاکت خون با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب، کاهش فشار خون، پس از صدمه به عروق مغز و زخم گوارشی نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در طول مصرف این دارو، ثبت نوار قلبی، اندازه گیریpH و الکترولیت خون ضروری است.
  2. این دارو در صورت تنگی دریچه میترال، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
تداخل های دارویی
  • مصرف همزمان فرآورده های حاوی الکل با این دارو ممکن است سبب بروز واکنش شبه دی سولفیرام شود.
  • در صورت مصرف همزمان با اپی نفرین، اثر کاهنده فشار خون ممکن است تشدید شود.
مقدار مصرف

مقدار 1- 2 mg/kg از طریق ورید پوست سر یا هر یک از وریدهای اندام فوقانی تخلیه شونده به داخل ورید اجوف فوقانی طی مدت 10 دقیقه مصرف می شود. به عنوان مقدار نگهدارنده  1 - 2 mg/kg/hrانفوزیون می شود.

فرم های دارویی

Powder for Injection: 10 mg