وین کریستین

موارد مصرف

وین کریستین در درمان لوسمی لنفوبلاستیک حاد و لنفوسیتیک مزمن و میلوسیتیک مزمن، نوروبلاستوم، تومور ویلمز، کارسینوم پستان، ریه، تخمدان و کولورکتال، لنفوم هوچکینی و غیرهوچکینی و لنفوسارکوم و سارکوم رتیکولوم، سارکوم رشته های عضلات مخطط و سارکوم اوینگ و سارکوم استئوژنیک، ملانومای بدخیم، میلوم مولتیپل و تومورهای سلول تخمدان، میکوزفونگوئید و ترومبوسیتوپنی پورپورای ایدیوپاتیک مقاوم به درمان مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو تقسیم سلول ها را در مرحله متافاز مهار می کند و ممکن است در متابولیسم اسیدهای آمینه نیز دخالت نماید.

فارماکوکینتیک

عبور وین کریستین از سد خونی- مغزی کم است. متابولیسم آن کبدی است و راه عمده دفع آن صفرا (حدود 67 درصد) است.

عوارض جانبی

یبوست و کرامپ های معدی، افزایش اسیداوریک در خون و نفروپاتی ناشی از آن و سمیت عصبی شامل دوبینی و اشکال در راه رفتن از عوارض شایع وین کریستین می باشند.

هشدارها
  1. وین کریستین ممکن است موجب افزایش خطر ایجاد کارسینوم های ثانویه در انسان شود.
  2. درموارد عیب کار کبد، عفونت، کمبود گلبول های سفید خون یا بیماری های عصبی - عضلانی با احتیاط فراوان تجویز شود.
تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان با آلوپورینول و کولشیسین تنظیم مقدار مصرف داروهای ضد نقرس ضروری است. مصرف همزمان با آسپاراژیناز ممکن است منجر به افزایش خطر مسمومیت عصبی شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

در لوسمی لنفوسیتیک حاد یا نوروبلاستوما یا تومور ویلمز، کارسینومای پستان، ریه، تخمدان و کولورکتال، لنفومای هوچکینی و غیرهوچکینی، رابدومیوسارکوما، سارکومای اوینگ، استئوسارکوما، ملانومای بدخیم، میکوزفونگوئید و ترومبوسیتوپنی یا 0.01 - 0.03 mg/kg یا 0.4 - 1.4 mg/m2 تزریق وریدی می شود.

کودکان:

مقدار 1.5 - 2 mg/m2 تزریق وریدی می شود.

فرم های دارویی

Injection: 1 mg/ ml