ویندزین

موارد مصرف

ویندزین در درمان لوسمی های حاد، لنفوم ها و بعضی از کارسینوماها از جمله پستان و ریه مصرف می شود.

مکانیسم اثر

ویندزین متافاز میتوز را متوقف می کند. ویندزین با اتصال به میکروتوبول ها مانع فعالیت آنها شده و در نهایت باعث مرگ سلول می شود.

فارماکوکینتیک

ویندزین نیمه عمر سه مرحله ای دارد که نیمه عمر نهائی آن حدود 20 ساعت است. دفع دارو کلیوی است.

عوارض جانبی

نفروپاتی، تضعیف فعالیت مغز استخوان، کم خونی و ترومبوسیتوپنی و سمیت عصبی از عوارض جانبی مهم ویندزین است.

هشدارها
  1. این دارو در صورت وجود ضعف شدید عضلانی نباید مصرف شود.
  2. ویندزین نباید داخل جمجمه تزریق شود.
مقدار مصرف

ویندزین با مقدار 3 - 4.5 mg/m2 به صورت تزریق وریدی هر 1 - 2 هفته و یا 1 - 2 mg/m2/day برای 2 - 10 روز هر  2 - 3 هفته در درمان انواع سرطان مصرف شده است.

فرم های دارویی

Injection: 5 mg