ویتامین ب1

موارد مصرف

تیامین برای پیشگیری و درمان کمبود این ویتامین مصرف می شود.

مکانیسم اثر

تیامین با آدنوزین تری فسفات (ATP) ترکیب شده و تیامن پیروفسفات را که یک آنزیم ضروری برای متابولیسم کربوهیدرات ها است، ایجاد می کند.

فارماکوکینتیک

به استثنای سندرم سوء جذب، در سایر موارد، ویتامین های گروه B به راحتی از مجرای گوارش جذب می شوند. متابولیسم این ویتامین کبدی و دفع آن کلیوی است (تقریباً بطور کامل به صورت متابولیت). مقادیر بیش از حد مورد نیاز روزانه بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود.

نکات قابل توصیه
  1. از آنجاکه کمبود ویتامین های گروه B به تنهایی شایع نیست، به طور معمول ترکیبی از این ویتامین ها تجویز می شود.
  2. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، بدلیل اینکه زمان زیادی برای تخلیه ویتامین لازم است، مصرف نوبت فراموش شده، ضروری نمی باشد. دوره درمان مطابق برنامه باید تکمیل گردد.
مقدار مصرف

به عنوان مکمل ویتامین، در پیشگیری از کمبود ویتامین، مقدار مصرف توصیه شده در روز، به صورت زیر است:

  • شیر خواران و کودکان از بدو تولد تا سن 3 سال 0.3 – 0.7 میلی گرم،
  • سن 4 - 6 سال 0.9 میلی گرم،
  • سن 7 - 10 سال 1 میلی گرم،
  • پسران و مردان بالغ 1.2 – 1.5 میلی گرم،
  • دختران و زنان بالغ 1 – 1.1 میلی گرم،
  • زنان باردار 1.5 میلی گرم،
  • دردوران شیردهی 1.6 میلی گرم.

در درمان کمبود ویتامین، مقدار دارو برحسب شدت کمبود تعیین می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 100 mg, 300 mg