والیفلور

موارد مصرف

این فرآورده در تنش های عصبی، اضطراب و بیخوابی بکار می رود.

مکانیسم اثر

والرینیک اسید سنبل الطیب احتمالاً باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسئول کاتابولیسم گابا (GABA) می شود. گلوتامین موجود در عصاره سنبل الطیب به راحتی از سد مغزی - خونی عبور کرده و توسط پایانه های عصبی باز جذب شده به GABA تبدیل می شود. افزایش غلظت GABA موجب کاهش فعالیت سیستم عصبی مرکزی (CNS) و بروز اثرات آرامبخش والرینیک اسید می گردد.

همچنین مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالاً دارای اثرات آرامبخش روی سیستم اعصاب مرکزی (در موش) می باشند.

اجزای فراورده

این فرآورده از عصاره ریشه، ریزوم سنبل الطیب (Valeriana officinalis) به میزان 33% و عصاره گل ساعتی (Passiflora incarnata) به میزان 9.9% تهیه شده است.

مواد موثر

مالتول و اتیل مالتول، والرینیک اسید، والپوتریات ها، آلکالوییدهای هارمان و هارمالین.

عوارض جانبی

با مصرف طولانی مدت این فرآورده ممکن است سردرد، بیقراری، بی خوابی، میدریاز و اختلال در عملکرد قلب بروز نماید.

هشدارها
  1. مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن است ایجاد خواب آلودگی نماید. بنابراین، هنگام رانندگی یا کار با ابزاری که به هوشیاری کامل نیاز دارند، احتیاط شود.
  2. ایمنی مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.
تداخل های دارویی

مصرف این فرآورده موجب تشدید اثر سایر داروهای آرامبخش (از جمله بنزودیازپین ها و باربیتورات ها) می گردد و مقادیر زیاد آن موجب تشدید اثر داروهای وقفه دهنده مونوآمین اکسیداز(MAOI) می شود.

مقدار مصرف

به عنوان آرامبخش روزی 3 بار، هر بار 1 - 2 قرص و بعنوان خواب آور 1 - 2 قرص قبل از خواب.

فرم های دارویی

S.C. Tablet