گروه    "داروهای سیستم اعصاب مرکزی"
آسنترا
آ ث آ
آسپرین، استیل سالسیلیک اسید
آلفنتانیل
آلپرازولام
آمی تریپتیلین
اتر
اتوسوکسیماید
اتوسوکسیمید
اتومیدات
اتومیدیت
ارگوتامین
ارگوتامین - سی
ارگوتامین - کافئین
استازولامید
استامینوفن
استیل سالیسیلیک اسید
الانزاپین
انفلوران
اولانزاپین
اوپیوئید ها
اوکس کاربازپین
اکساسپام، اوگزازپام، اوکساسپام
اگزازپام
ایبوپروفن
ایزوفلوران
ایزوکاربوکسازید
ایمی پرامین
ایندومتاسین
بتانکول
بتاهیستین
بنزودیازپین ها
بوسپیرون
بوپرنورفین
بوپره نورفین
بوپروپیون
بوپی واکائین
بیحس کننده های موضعی
بیهوش کننده های استنشاقی
تترابنازین
تتراکائین
تتراکاین
ترازودون
ترامادول
ترانیل سایپرومین
ترانیل سیپرومین
تری فلوئوپرازین
تری فلوپرازین
تریمیپرامین
تولمتین
توپیرامات
تی اتیل پرازین
تیوتیکسن
تیوتیگزن
تیوریدازین
تیوپنتال
تیوگزانتن ها
داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
داروهای ضد صرع
دروپریدول
دزی پرامین
دسی پرامین
دونپزیل
دوکسپین
دوگزپین
دکستروآمفتامین
دکستروامفتامین
دی هیدرو ارگوتامین
دی هیدرو ارگوتوکسین
دیازپام
دیکلوفناک
رمی فنتانیل
روپینیرول
ریسپریدون
ریواستیگمین
زولوفت
سدیم سالسیلات
سدیم سالیسیلات
سرترالین
سلجیلین
سلژیلین
سلکسیب
سلکوکسیب
سوفنتانیل
سولفات منیزیم
سوماتریپتان
سووفلوران
سیتالوپرام
سیتی کولین
فلوئوکستین، فلوگزتین، فلوئوگزتین
فلورازپام
فلوفنازین
فلومازنیل
فلووکسامین
فلووگزامین، فلوکسامین
فلوپنتیکسول
فلوپنتیگزول
فلوکستین
فنتانیل
فنوباربیتال
فنوتیازین ها
فنی توئین
لاموتریجین
لاموتریژین
لودوپا
لورازپام
لوودوپا
لوودوپا - بنزرازید
لوودوپا - بی
لوودوپا - سی
لوودوپا - کاربی دوپا
لیتیوم
لیدوکائین
لیدوکاین
ماپروتیلین
متادون
متیل فنیدات
متیل فنیدیت
مشتقات ارگو
مشتقات فنتانیل
مفنامیک اسید
مورفین
مپروتیلین
مپی واکائین
مپی واکاین
مکلوبماید
مکلوبمید
میدازولام
نالتروکسان
نالتروکسون
نالوکسان
نالوکسون
ناپروکسن
نورتریپتیلین
نیترازپام
نیتروز اکساید
نیتروز اکسید
نیکوتین
هالوتان
هالوپریدول
والپروات
پتیدین
پرفنازین
پرومتازین
پروپوفول
پریلوکائین - اف
پریلوکائین - فلی پرسین
پریمیدون
پنتازوسین
پیراستام
پیروکسیکام
پیموزاید
پیموزید
کاربامازپین
کتامین
کدئین
کلردیازپوکساید
کلرپرومازین
کلشی سین
کلوبازام
کلوزاپین
کلومی پرامین
کلونازپام
کولشی سین
گاباپنتین
گالانتامین