گروه    "داروهای چشم، گوش، حلق و بینی"
محلول شستشوی چشم
بالانس سالت (محلول نمکی متعادل شده)
آتروپین چشمی
آسیکلوویر چشمی
آیدوکسوریدین
ادتات سدیم چشمی
ادتیت سدیم
اریترومایسین چشمی
استیل کولین
اشک مصنوعی
اپی نفرین چشمی
اکوتیوفات
اکوتیوفیت
باسیتراسین چشمی
بتامتازون (چشمی)
بتاکسولول
بتاگزولول
بریمونیدین
برینزولامید
تتراسایکلین چشمی
تتراسیکلین
تتراکائین چشمی
تروپیکامید
تری فلوریدین
تیمولول
جنتامایسین چشمی
دورزولامید
دگزامتازون چشمی
دیکلوفناک چشمی
سولفاستامید چشمی
سیپروفلوکزاسین، سیپروفلوگزاسین، سیپروفلوگساسین
سیپروفلوکساسین چشمی
سیکلوپنتولات
فلوئورومتولون
فلورومتولون
فنیل افرین (قطره)
فنیل افرین - روی
فنیل افرین - زینک
لاتانوپروست
موپیروسین (پماد بینی)
ناتامایسین
نفازولین
نفازولین - آنتازولین
هماتروپین
هیدروکورتیزون چشمی
ویتامین آ (موضعی)
پردنیزولون چشمی
پروپامیدین ایزتیونات
پلی میکسین - ان اچ
پلی میکسین - نئومایسین - هیدروکورتیزون
پلی میکسین بی
پلی وینیل الکل
پماد ساده چشمی
پیلوکارپین
کرومولین سدیم (چشمی)
کلرامفنیکل چشمی
کلرور سدیم (قطره بینی)
کلرور سدیم هیپرتونیک
کلرید سدیم