آ ث آ
آتراکوریوم
آترواستاتین
آتروپین
آتروپین چشمی
آتنولول
آتواکون - کلروگوانيد
آتورواستاتین
آتوواکون - کلروگوانيد
آدنوزین
آرتزونات
آرتسونات
آرتمتر
آرتمتر - لومفانترين
آرژینین
آزاتیوپرین
آزیترومایسین خوراکی
آسنترا
آسپاراژیناز
آسپرین، استیل سالسیلیک اسید
آسیترتین
آسیکلوویر
آسیکلوویر چشمی
آفرودیت
آلبندازول
آلبومین
آلتادین
آلتیب
آلفا
آلفنتانیل
آلندرونات
آلومینیوم ام جی
آلومینیوم ام جی اس
آلومینیوم هیدروکساید
آلوپورینول
آلپرازولام
آلیوم - اس
آلیکوم
آمانتادین
آمبنونیوم
آمفوتریسین
آمفوتریسین بی
آملودیپین
آموکسی سیلین
آموکسی سیلین - کلاولانیک اسید
آمپی سیلین
آمی تریپتیلین
آمیل نیتریت
آمیلوراید - اچ
آمیلوراید - هیدروکلروتیازید، آمیلوراید اچ
آمینو اسید ها
آمینوفیلین
آمینوگلوتتیماید
آمینوگلوتتیمید
آمینوگلیکوزیدها
آمیودارون
آمیکاسین
آنتوسیانوزید A
آنتوسیانوزید آ
آنتوم
آنتی توبرکلوزیس
آنتی توکسین بوتولیسم A+B+E
آنتی توکسین بوتولیسم E
آنتی توکسین دیفتری
آنتی توکسین ها
آنتی توکسین کزاز
آنتی توکسین گازگانگرن
آنتی دیابتیک
آنتی فونگال ها
آنتی میگرن
آنتی هموروئید
آنتی هیستامین دکونژستان
آهن
آهن - اسید فولیک
آپروتینین
آپومرفین
آپومورفین
آکاربوز
آگنوگل
آیدوکسوریدین
آیوپانوئیک اسید
اتامبوتول
اتانرسپت
اتر
اتوسوکسیماید
اتوسوکسیمید
اتومیدات
اتومیدیت
اتوپوزاید
اتوپوزید
اتیدرونات
اتیدرونیت
اتینیل استرادیول
اتیوناماید
اتیونامید
ادتات دی سدیم
ادتات دی کبالت
ادتات سدیم چشمی
ادتات کلسیم دی سدیم
ادتیت دی سدیم
ادتیت دی کبالت
ادتیت سدیم
ادتیت کلسیم دی سدیم
ادروفونیوم
ارگوتامین
ارگوتامین - سی
ارگوتامین - کافئین
اریترومایسین
اریترومایسین (موضعی)
اریترومایسین چشمی
اریتروپویتین
استاتین ها
استازولامید
استامینوفن
استاودین
استاوودین
استرادیول
استراموستین
استروژن های کونژوگه
استرپتوزوسین
استرپتومایسین
استرپتوکیناز
استیبوگلوکونات
استیل سالیسیلیک اسید
استیل سیستئین
استیل کولین
اسلتامیویر
اسمولول
اسپکتینومایسین
اسپیرامایسین
اسپیرنولاکتون
اسپیرونولاکتون
اسید آمینو کاپروئیک
اسید اتاکرینیک
اسید ترانکسامیک
اسید ترانگزامیک
اسید سالسیلیک کامپاند
اسید سالیسیلیک کامپاند
اسید فولیک
اسید نیکوتینیک
اشک مصنوعی
افدرین
ال کارنیتین
الانزاپین
امپرازول
انالاپریل
انترفرون ها (آلفا)
اندانسترون
انسولین
انفلوران
انوکساپارین
انوکسولون
انوگزاپارین
او آر اس
اوبی دوکسایم
اوبی دوکسیم
اورتان
اورتیدین
اورسودئوكسی كولیك اسید
اورسودزوكسی كولیك اسید، اورسودوكسی كولیك اسید
اوروفولیتروپین
اوروکیناز
اوسلتامیویر
اوفلوکزاسین، اوفلوگزاسین، اوفلوگسسین
اوفلوکساسین
اولئاکرات
اولانزاپین
اوپیوئید ها
اوکالیپتوس
اوکترئوتاید
اوکتروتاید، اوکتروتید
اوکس کاربازپین
اوکسالیپلاتین
اوکسی بوتینین
اوکسی توسین
اوکسی متولون
اوگزالیپلاتین
اپی روبیسین
اپی نفرین
اپی نفرین چشمی
اپیکا
اکساسپام، اوگزازپام، اوکساسپام
اکساندرولون
اکسپکتورانت
اکسپکتورانت کدئین
اکسی بوتینین
اکسی توسین
اکسی متولون
اکسید منیزیوم
اکوتیوفات
اکوتیوفیت
اکی هرب
اگزازپام
اگزاندرولون
اگزمستان
ایبوپروفن
ایتراکونازول
ایداروبیسین
ایرالوکس
ایرگل
ایرینوتکان
ایزوترتینوئین
ایزوسورباید دی نیترات
ایزوسورباید مونونیترات
ایزوفلوران
ایزونیازید
ایزونیازید - پی
ایزونیازید - پیرازینامید
ایزوپروترنول
ایزوکاربوکسازید
ایزوکسوپرین
ایفوسفاماید
ایفوسفامید
ایماتینیب
ایمنوگلوبولین Anti D IM
ایمنوگلوبولین Anti D IV
ایمنوگلوبولین داخل عضلانی
ایمنوگلوبولین داخل وریدی
ایمنوگلوبولین سرخک
ایمنوگلوبولین ها
ایمنوگلوبولین هاری
ایمنوگلوبولین هپاتیت B
ایمنوگلوبولین کزاز
ایمی پرامین
ایمی پنم - سیلاستاتین
ایمی پنم سی
ایمی گلوسراز
اینترفرون آلفا
اینترفرون بتا 1 آ
اینترفرون بتا 1 ب
اینترفرون ها
اینترفرون گاما 1 ب
ایندومتاسین
اینفلیکسیماب
اینفلیکسیمب
اینهالر اکالیپتوس ایران داروک (مایع)
اینهالر اکالیپتوس ایران داروک (پودر)
اینهالر اکالیپتوس دینه
اینهالر اکالیپتوس گل دارو
اینهالر دینه
ایوهگزول
ایپراتروپیوم
ایپراتروپیوم - سالبوتامول
ایپکاک
ایکتیول