داروهای ترومبولیتیک
داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
داروهای ضد جذام
داروهای ضد سرطان
داروهای ضد سل
داروهای ضد صرع
داروهای ضد قارچ
داروهای ضد ویروس
دالتپارین
دانازول
دانترولن
دانوروبیسین
داپسون
داکاربازین
داکتینومایسین
داکسی سایکلین
داکسی سیکلین، دوکسی سیکلین
دایجستیو
دایمتیکون
دروترکوگین
دروسیل
دروپریدول
دزوکسی کورتیکواسترون
دزی پرامین
دسموپرسین
دسی پرامین
دفروکسامین
دفری پرون
دلیتیازم
دنتول
دهیدروامتین
دوبوتامین
دورزولامید
دوستاکسل
دونپزیل
دوپامین
دوکساپرام
دوکسوروبیسین
دوکسپین
دوکوزات سدیم و سوربیتول
دوگزپین
دکساپرام
دکستران - کلرید سدیم
دکستروآمفتامین
دکستروامفتامین
دکستروز
دکستروز - اتانول
دکسترومتورفان
دکسترومتورفان - سودوافدرین، دکسترومتورفان - پسودوافدرین، دکس
دکسترومتورفان - پی
دکسپانتنول
دگزامتازون
دگزامتازون چشمی
دی - رگلیس
دی اتیل کاربامازین
دی اکسید تیتانیوم
دی سیکلومین
دی متیل سولفوکسید
دی هیدرو ارگوتامین
دی هیدرو ارگوتوکسین
دی هیدروامتین
دی هیدروتاکیسترول
دی پیریدامول
دیازوکساید
دیازوکسید
دیازپام
دیترانول
دیدانوزین
دیدروژسترون
دیزوپیرامید
دیسوپیرامید
دیفن هیدرامین
دیفن هیدرامین - آمونیوم کلراید
دیفن هیدرامین کامپاند
دیفنوکسیلات - آتروپین
دیلسون
دیلوکسانید
دیلوگزانید
دیمرکاپرول
دیمن هیدرینات
دینسترول
دیورتیک
دیکلوفناک
دیکلوفناک دی اتیل آمونیوم
دیکلوفناک چشمی
دیگوکسین