ماتریکا
ماسومینت
مافناید
مافنید
مانیتول
ماپروتیلین
ماکرولیدها
ماکروگول 4000
ماکروگول و الکترولیت
ماینوکسیدیل
مایکوفنولات
مایکوفنولیت
مایکونازول
مبندازول
مبورین
متادون
متاپروترنول
متاپروترونول
مترونیدازول
متریزامید
متفورمین
متوترکسات
متوترکسیت
متوپرولول
متوکاربامول
متوکسالن
متوکلوپرامید
متی مازول
متیراپون
متیل ارگونوین
متیل تستوسترون
متیل دوپا
متیل سالسیلات
متیل سالیسیلات
متیل سلولز
متیل فنیدات
متیل فنیدیت
متیل پردنیزولون
مجسترول
محلول دیالیز صفاقی
محلول شستشوی چشم
محلول شستشوی گلیسین
محلول های دیالیز
مدروکسی پروژسترون
مروپنم
مرکاپتوپورین
مزالازین
مسدود كننده های گيرنده هاي بتا آدرنرژيك
مسنا
مشتقات ارگو
مشتقات فنتانیل
مفنامیک اسید
ملفالان
ملیسان
منتا
منتازین
منتول
منتول سالسیلات
منتول سالیسیلات
منوبنزون
منوتروپین ها
مورفین
موسیلیوم
مولتی ویتامین تراپوتیک
مولگراموستیم
مونتلوکاست
مونتلوکست
موپیروسین
موپیروسین (پماد بینی)
مپروتیلین
مپی واکائین
مپی واکاین
مژسترول
مکسی لتین
مکلوبماید
مکلوبمید
مکمل های کلسیم
مکوئینول
مکوئینول - ترتینوئین
مکوئینول - تی
مگلومین آنتیمونات
مگلومین کامپاند
میتوتان
میتومایسین
میتوکسانترون
میتوگزانترون
میدازولام
میرتوپلکس
میرتکس
میزوپروستول 
میلرینون
مینتاژل
مینوکسیدیل (موضعی)
مینوکسیدیل سیستمیک
میواکوریوم
میکونازول