گروه    "داروهای ضد میکروبی"
آزیترومایسین خوراکی
آسیکلوویر
آمفوتریسین
آمفوتریسین بی
آموکسی سیلین
آموکسی سیلین - کلاولانیک اسید
آمپی سیلین
آمینوگلیکوزیدها
آمیکاسین
آنتی توبرکلوزیس
آنتی فونگال ها
اتامبوتول
اتیوناماید
اتیونامید
اریترومایسین
استاودین
استاوودین
استرپتومایسین
اسلتامیویر
اسپکتینومایسین
اسپیرامایسین
اوسلتامیویر
اوفلوکزاسین، اوفلوگزاسین، اوفلوگسسین
اوفلوکساسین
ایتراکونازول
ایزونیازید
ایزونیازید - پی
ایزونیازید - پیرازینامید
ایمی پنم - سیلاستاتین
ایمی پنم سی
تتراسایکلین
تتراسایکلین ها
تتراسیکلین
تتراسیکلین ها
تربینافین
تری متوپریم
توبرامایسین
جنتامایسین
داروهای ضد جذام
داروهای ضد سل
داروهای ضد قارچ
داروهای ضد ویروس
داپسون
داکسی سایکلین
داکسی سیکلین، دوکسی سیکلین
دیدانوزین
ریباویرین
ریفابوتین
ریفامپسین، ریفامپیسین
ریفامپین
زیدوودین
زیدویدین، زیدوویدین
سایکلوسرین
سدیم آمینو سالیسیلات
سدیم آمینوسالسیلات
سفازولین
سفالوتین
سفالوسپورین ها
سفالکسین
سفتازیدیم
سفتریاکسون
سفتریکسون
سفتی زوکسایم
سفتی زوکسیم
سفوتاکسیم
سفوروکسایم
سفوروکسیم
سفپیم
سفیکسیم
سولتامایسیلین
سولتامیسیلین
سولفادیازین
سولفامتوکسازول - تری متوپریم
سیپروفلوکزاسین، سیپروفلوگزاسین، سیپروفلوگساسین
سیپروفلوکساسین
سیکلوسرین
فلوسایتوزین
فلوسیتوزین
فلوکونازول
فورازولیدون
لامی ودین
لامی وودین
ماکرولیدها
مترونیدازول
مروپنم
نئومایسین
نافسیلین
نالدیکسیک اسید
نالیدیکسیک اسید
نفسیلین
نلفیناویر
نومایسین
نویراپین
نیتروفورانتوئین
نیتروفورانتوین
نیستاتین
وانکومایسین
وانکومیسین، ونکومایسین
پارومومایسین
پروتیونامید
پنی سیلین 6 3 3، پنی سیلین 3 3 6
پنی سیلین 6.3.3
پنی سیلین G
پنی سیلین G بنزاتین
پنی سیلین G پروکائین
پنی سیلین V
پنی سیلین جی
پنی سیلین جی بنزاتین
پنی سیلین جی پروکائین
پنی سیلین ها
پنی سیلین وی
پیرازینامید
پیپراسیلین
پیپراسیلین - تازوباکتام، پیپراسیلین T
پیپراسیلین - تی
کاپرئومایسین
کاپرومایسین
کتوکونازول
کلاریترومایسین
کلرامفنیکل
کلرامفنیکول
کلوتریمازول
کلوفازیمین
کلوگزاسیلین
کلوگساسیلین، کلوکساسیلین، کلوکزاسیلین
کلیندامایسین
کوآموکسی کلاو
کوتریموکسازول
گان سیکلوویر
گان سیکلویر
گریزئوفولوین
گریزوفولوین